Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2018 13:30 Uchwała Nr 124/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1217/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego w sprawach związanych z realizacją projektów w ramach Priorytetu 11 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
20.12.2018 13:10 Uchwała Nr 123/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5281/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia do jednoosobowego zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie kontroli systemowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (będących w kompetencji Wydziału Zarządzania Finansowego RPO)
20.12.2018 13:09 Uchwała Nr 122/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na grudzień 2018 r.
20.12.2018 13:08 Uchwała Nr 121/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Ekspert-Kujawy od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0108/18, pn. "AKTYWNI RODZICE - pomoc finansowa na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 dla opiekunów gotowych na powrót na rynek pracy we Wrocławiu"
20.12.2018 13:06 Uchwała Nr 120/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Grzegorz Jucewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Grzegorz Jucewicz "MANAGEMENT SERVICES", od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0087/18, pn. "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "GWIAZDECZKA" w Legnicy”
20.12.2018 13:05 Uchwała Nr 119/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gminy Niechlów, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0061/18, pn. "DOBRY START dla malucha i rodzica!"
27.12.2018 12:11 Uchwała Nr 118/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Mali Wspaniali od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0008/18, pn. "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Wrocławia - nowy żłobek na Krzykach"
20.12.2018 13:04 Uchwała Nr 117/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Monika Mostowy-Hibner, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: STOKROTKA Niepubliczny Żłobek Monika Mostowy-Hibner, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0078/18, pn. "Stokrotki Trzy - utworzenie niepublicznego żłobka w Żernikach Wrocławskich"
20.12.2018 13:00 Uchwała Nr 116/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Thames Sp. z o.o., od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0094/18, pn. "Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc opieki w formie klubu dziecięcego w gminie Oława i w gminie Długołęka"
20.12.2018 12:59 Uchwała Nr 115/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gmina Wrocław, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0076/18, pn. "AKTYWNI RODZICE"
02.01.2019 09:12 Uchwała Nr 114/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Starówka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.01.2019 09:08 Uchwała Nr 113/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Lochowi - Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
02.01.2019 09:03 Uchwała Nr 112/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4854/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków gmin
14.12.2018 14:13 Uchwała Nr 111/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dla jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków
19.12.2018 08:03 Uchwała Nr 110/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018
19.12.2018 13:47 Uchwała Nr 109/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
13.12.2018 11:47 Uchwała Nr 108/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Bilińskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
13.12.2018 11:45 Uchwała Nr 107/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Czajce upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
13.12.2018 11:44 Uchwała Nr 106/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Sudułowi upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Dolnośląskiego
13.12.2018 11:41 Uchwała Nr 105/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zorganizowania III przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Krośnicach, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 508/103 o pow. 0,5566 ha, 508/104 o pow. 0,6102 ha, AM-1, obręb Krośnice
13.12.2018 11:40 Uchwała Nr 104/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ruszowie przy ul. Chopina, gmina Węgliniec, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 334/1, 334/2, 334/3, AM-2, obręb 0006, Ruszów
14.12.2018 14:13 Uchwała Nr 103/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Trzebnicy przy ul. Milickiej 23, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 4/2 o pow. 0,2481 ha, AM-8, obręb nr 0001, Trzebnica - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
13.12.2018 11:36 Uchwała Nr 102/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Milickiej 23 w Trzebnicy dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
13.12.2018 11:35 Uchwała Nr 101/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Milickiej 23 w Trzebnicy dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebnicy
14.12.2018 14:08 Uchwała Nr 100/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
13.12.2018 11:32 Uchwała Nr 99/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
13.12.2018 11:30 Uchwała Nr 98/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia bezterminowej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 65/217, AM-1, obręb Sadków, na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek - Ratusz 1
13.12.2018 11:28 Uchwała Nr 97/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
13.12.2018 11:09 Uchwała Nr 96/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie udziału Województwa Dolnośląskiego w tworzeniu Europejskiej Sieci Monitoringu Obszarów Transgranicznych
13.12.2018 11:08 Uchwała Nr 95/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2032"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna