Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2018 14:19 Uchwała Nr 154/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
20.12.2018 14:18 Uchwała Nr 153/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
27.12.2018 12:19 Uchwała Nr 152/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.09.04.00-02-0001/18 o dofinansowanie projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej nr 9 "Włączenie społeczne" Działania nr 9.4 "Wspieranie gospodarki społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
20.12.2018 14:16 Uchwała Nr 151/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1-Maja 43” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
20.12.2018 14:15 Uchwała Nr 150/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5021/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2018
20.12.2018 14:14 Uchwała Nr 149/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-363-ARiMR/4/z Sporządzanie i poprawa dokumentów finansowo-księgowych oraz ustalanie kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające/DDD ARiMR
20.12.2018 14:13 Uchwała Nr 148/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzegom na lata 2019-2033"
20.12.2018 14:12 Uchwała Nr 147/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca"
20.12.2018 14:11 Uchwała Nr 146/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1536/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego
20.12.2018 14:09 Uchwała Nr 145/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4560/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Regionalnego Forum Terytorialnego
20.12.2018 14:02 Uchwała Nr 144/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Województwa Dolnośląskiego jako Członków Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa
20.12.2018 14:00 Uchwała Nr 143/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
20.12.2018 13:59 Uchwała Nr 142/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na realizację zadania pn. "Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
20.12.2018 13:57 Uchwała Nr 141/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4723/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018 na realizację zadania pn. „Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu” dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
20.12.2018 13:56 Uchwała Nr 140/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4722/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018 na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
20.12.2018 13:53 Uchwała Nr 139/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5139/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń
20.12.2018 13:52 Uchwała Nr 138/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 5138/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy do obowiązujących norm i standardów
20.12.2018 13:50 Uchwała Nr 137/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5136/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Specjalistycznemu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku na realizację zadania pn.: Modernizacja i dostosowanie budynków Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu do obowiązujących norm i standardów
20.12.2018 13:49 Uchwała Nr 136/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
20.12.2018 13:48 Uchwała Nr 135/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3386/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Kapituły Wspierania Uzdolnień
20.12.2018 13:46 Uchwała Nr 134/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3385/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Dolnośląskiego Sytemu Wspierania Uzdolnień
27.12.2018 12:15 Uchwała Nr 133/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4450/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Tacy sami - edukacja włączająca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
20.12.2018 13:45 Uchwała Nr 132/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2545/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 ul. Świdnicka)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
27.12.2018 12:13 Uchwała Nr 131/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
20.12.2018 13:43 Uchwała Nr 130/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2600/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie budżetu środków europejskich dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego
27.12.2018 12:18 Uchwała Nr 129/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4913/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
20.12.2018 13:42 Uchwała Nr 128/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4190/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa obejścia m. Złotoryi - etapami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
20.12.2018 13:41 Uchwała Nr 127/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3997/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Połączenie miast Dolnego Śląska - budowa południowo wschodniego obejścia Bolesławca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
20.12.2018 13:36 Uchwała Nr 126/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2428/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w m. Radecz – jako kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
20.12.2018 13:35 Uchwała Nr 125/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dla Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW (TYP A Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług) Nr naboru RPDS.06.01.04-IP.03-02-280/17

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna