Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2017 14:57 Uchwała Nr 4583/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Charytatywno - Opiekuńczemu im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.11.2017 14:56 Uchwała Nr 4582/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.11.2017 14:52 Uchwała Nr 4581/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Wrocławskiemu na realizację zadania pn.: Konferencja naukowa "Wytwarzanie intymności. O codziennych wyzwaniach"
28.11.2017 14:47 Uchwała Nr 4580/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu, przy Alei Wiśniowej 36, ul. Sztabowej 93, 95, 97, ul. Sudeckiej 92-96, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, o łącznej powierzchni 23 836 m2, AM-37, obręb 0022 Południe
28.11.2017 14:47 Uchwała Nr 4579/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Województwo Dolnośląskie części nieruchomości o powierzchni 187,25 m2, położonej w budynku dworca w Legnicy przy ul. Dworcowej 5 od Polskich Kolei Państwowych S.A., z przeznaczeniem na potrzeby Kolei Dolnośląskich S.A. z siedzibą w Legnicy
28.11.2017 14:46 Uchwała Nr 4578/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi położonej w Ludwikowicach, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 889/65 o pow. 0,0042 ha, AM-3, obręb 0009 Ludwikowice - w trybie ustnego przetargu ograniczonego
28.11.2017 14:45 Uchwała Nr 4577/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 40, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 554/138 o pow. 0,1155 ha, AM-10, obręb nr 0001 - Stronie Śląskie - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
28.11.2017 14:42 Uchwała Nr 4576/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 44, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 554/134 o pow. 0,1826 ha, AM-10, obręb 0001 - Stronie Śląskie - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
28.11.2017 14:40 Uchwała Nr 4575/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łaziskach 34, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 295/2 o pow. 0,4806 ha, obręb 0015, Łaziska
28.11.2017 14:39 Uchwała Nr 4574/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Anngells Run złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.11.2017 14:38 Uchwała Nr 4573/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu "Gwardia" we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.11.2017 14:37 Uchwała Nr 4572/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sportowa Pasja "Struś" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.11.2017 14:34 Uchwała Nr 4571/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji Szansa na Przyszłość realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.11.2017 14:32 Uchwała Nr 4570/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Terenowemu Klubowi Sportowemu "Hutnik" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.11.2017 14:31 Uchwała Nr 4569/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przemków na lata 2017-2031"
28.11.2017 14:29 Uchwała Nr 4568/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16)
28.11.2017 14:27 Uchwała Nr 4567/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (Nr naboru RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17)
28.11.2017 14:22 Uchwała Nr 4566/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-241/17)
28.11.2017 14:18 Uchwała Nr 4565/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 323 - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
28.11.2017 14:16 Uchwała Nr 4564/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.1 System transportu kolejowego - konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.05.02.01-IZ.00-02-252/17)
28.11.2017 14:13 Uchwała Nr 4563/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa - konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.05.01.01-IZ.00-02-253/17)
28.11.2017 14:08 Uchwała Nr 4562/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4406/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.1 Gospodarka odpadami - konkursy horyzontalne (Numer naboru RPDS.04.01.00-IZ.00-02-225/17)
28.11.2017 14:06 Uchwała Nr 4561/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3235/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
28.11.2017 14:04 Uchwała Nr 4560/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (ZIW IZ RPO WD 2014-2020)
28.11.2017 14:03 Uchwała Nr 4559/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy mającego zastosowanie do konkursów: nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16, nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16, nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
28.11.2017 14:00 Uchwała Nr 4558/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3629/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowanie projektów podjętych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą reprezentowaną przez kierownika jednostki
04.12.2017 11:28 Uchwała Nr 4557/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
04.12.2017 11:21 Uchwała Nr 4556/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
04.12.2017 11:19 Uchwała Nr 4555/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna.
04.12.2017 11:16 Uchwała Nr 4554/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna