Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2017 14:04 Uchwała Nr 4613/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
12.12.2017 14:02 Uchwała Nr 4612/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu na realizację zadania pn.: „Wydanie monografii naukowej pt.: „Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii”
12.12.2017 14:01 Uchwała Nr 4611/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Nowy Wrocław” dotyczącej wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Województwa Dolnośląskiego oraz potraktowania tego budżetu jako projektu pilotażowego w odniesieniu do zadań o charakterze kulturalnym i polityki młodzieżowej, przy jednoczesnej rezerwacji środków finansowych w uchwale budżetowej na rok 2018
12.12.2017 14:00 Uchwała Nr 4610/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze za 2017 rok
12.12.2017 13:58 Uchwała Nr 4609/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację RPO WD 2014-2020 w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności
12.12.2017 13:57 Uchwała Nr 4608/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację RPO WD 2014-2020 w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności
12.12.2017 13:55 Uchwała Nr 4607/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie odzyskiwania środków podlegających zwrotowi w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego
12.12.2017 13:54 Uchwała Nr 4606/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1185/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
12.12.2017 13:53 Uchwała Nr 4605/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1184/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Decyzji o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
12.12.2017 13:52 Uchwała Nr 4604/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Zarządzającej RPO, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz podmiotów zaangażowanych w realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
12.12.2017 13:51 Uchwała Nr 4603/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4424/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
12.12.2017 13:50 Uchwała Nr 4602/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Opisu Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” (wersja nr 4.0)
12.12.2017 13:46 Uchwała Nr 4601/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Zarolowani złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.12.2017 13:45 Uchwała Nr 4600/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Związkowi Tenisowemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.12.2017 13:44 Uchwała Nr 4599/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Vario Clubu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.12.2017 13:42 Uchwała Nr 4598/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na rozbiórkę budynku pompowni
12.12.2017 13:41 Uchwała Nr 4597/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu, przy ul. Grójeckiej 12-14
12.12.2017 13:40 Uchwała Nr 4596/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4220/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
12.12.2017 13:39 Uchwała Nr 4595/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa
12.12.2017 13:32 Uchwała Nr 4594/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków gmin
15.12.2017 12:49 Uchwała Nr 4593/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2017
15.12.2017 12:48 Uchwała Nr 4592/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
04.12.2017 11:50 Uchwała Nr 4591/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
04.12.2017 11:50 Uchwała Nr 4590/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2017 r., sygn. akt IV SA/Wr 364/17.
04.12.2017 11:48 Uchwała Nr 4589/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2017 r., sygn. akt IV SA/Wr 363/17.
04.12.2017 11:44 Uchwała Nr 4588/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
04.12.2017 11:31 Uchwała Nr 4587/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
28.11.2017 15:05 Uchwała Nr 4586/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.11.2017 15:01 Uchwała Nr 4585/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy Szansę" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.11.2017 15:00 Uchwała Nr 4584/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Charytatywno - Opiekuńczemu im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna