Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2017 13:15 Uchwała Nr 4643/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w spawie rozpatrzenia oferty Fundacji Ka-tet złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.12.2017 13:14 Uchwała Nr 4642/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w spawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
19.12.2017 11:41 Uchwała Nr 4641/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
15.12.2017 13:12 Uchwała Nr 4640/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
15.12.2017 13:11 Uchwała Nr 4639/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Związkowi Brydża Sportowego we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20.12.2017 11:36 Uchwała Nr 4638/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Związkowi Judo we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.12.2017 13:07 Uchwała Nr 4637/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1536/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oceny programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego
15.12.2017 13:04 Uchwała Nr 4636/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
15.12.2017 13:02 Uchwała Nr 4635/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3236/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Zawodowy Dolny Śląsk" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
15.12.2017 13:01 Uchwała Nr 4634/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
15.12.2017 13:01 Uchwała Nr 4633/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w zakresie odzyskiwania środków podlegających zwrotowi
15.12.2017 13:00 Uchwała Nr 4632/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-244/17)
15.12.2017 12:55 Uchwała Nr 4631/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
21.12.2017 08:45 Uchwała Nr 4630/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4158/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
15.12.2017 12:50 Uchwała Nr 4629/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody w głosowaniu pisemnym na zawarcie umów z PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna przez spółkę "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
13.12.2017 13:53 Uchwała Nr 4628/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2017
13.12.2017 13:50 Uchwała Nr 4627/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
19.12.2017 10:52 Uchwała Nr 4626/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
12.12.2017 14:22 Uchwała Nr 4625/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3614/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia Zespołowi Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn.: „Modernizacja i dostosowanie budynku Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich do obowiązujących norm i standardów"
12.12.2017 14:20 Uchwała Nr 4624/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze w 2017 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych oraz Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowi Ratunkowych
12.12.2017 14:18 Uchwała Nr 4623/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy w 2017 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych oraz Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowi Ratunkowych
12.12.2017 14:16 Uchwała Nr 4622/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Wałbrzychu w 2017 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych
12.12.2017 14:15 Uchwała Nr 4621/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu w 2017 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowi Ratunkowych
12.12.2017 14:14 Uchwała Nr 4620/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4468/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest organem zatwierdzającym
12.12.2017 14:12 Uchwała Nr 4619/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3194/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017 na realizację zadania pn. „Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy” dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
12.12.2017 14:10 Uchwała Nr 4618/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3436/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa górskiego w roku 2017
12.12.2017 14:08 Uchwała Nr 4617/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1671/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Lochowi – Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
12.12.2017 14:07 Uchwała Nr 4616/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Starszym Specjalistom ds. Zarządzania Drogami w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
12.12.2017 14:06 Uchwała Nr 4615/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3772/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na rok 2017
12.12.2017 14:05 Uchwała Nr 4614/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji PAX realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna