Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2017 09:41 Uchwała Nr 4673/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” skierowanego do powiatów Dolnego Śląska w 2018 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert oraz wyboru laureata konkursu
21.12.2017 09:39 Uchwała Nr 4672/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 16
21.12.2017 09:34 Uchwała Nr 4671/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Luboszycach, gmina Jemielno, powiat górowski
21.12.2017 09:30 Uchwała Nr 4670/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w spawie przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie na potrzeby Wydziału Mienia Wojewódzkiego
21.12.2017 09:26 Uchwała Nr 4669/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu na dzierżawę gruntu przy ul. Kamieńskiego 73a pod parking
21.12.2017 09:24 Uchwała Nr 4668/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu na wynajem pomieszczeń przy ul. Kamieńskiego 73a
22.12.2017 09:40 Uchwała Nr 4667/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Instytutu Rozwoju Terytorialnego do zawarcia porozumienia w sprawie współpracy z Ministerstwem Rozwoju w zakresie realizacji Projektu pn. "Improving Infrastructure Quality throught Better Planning Systems"
21.12.2017 09:18 Uchwała Nr 4666/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli RPO na I kwartał 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
21.12.2017 09:12 Uchwała Nr 4665/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli RPO na I kwartał 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
29.12.2017 08:25 Uchwała Nr 4664/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w spawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018
21.12.2017 09:00 Uchwała Nr 4663/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3562/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
21.12.2017 08:55 Uchwała Nr 4662/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3851/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
21.12.2017 08:53 Uchwała Nr 4661/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w toku postępowania odwoławczego od decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu oraz w toku postępowania odwoławczego od decyzji w zakresie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację RPO WD 2014-2020 w ramach działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności
21.12.2017 08:50 Uchwała Nr 4660/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2845/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu
02.01.2018 12:07 Uchwała Nr 4659/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4631/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
28.12.2017 18:13 Uchwała Nr 4658/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Port Lotniczy Wrocław spółka akcyjna
11.01.2018 12:00 Uchwała Nr 4657/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3211/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Szkoła bez barier - inwestycje w edukację podstawową i gimnazjalną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
11.01.2018 11:58 Uchwała Nr 4656/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4145/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Szkoła bez barier - inwestycje w edukację ponadgimnazjalną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
28.12.2017 18:12 Uchwała Nr 4655/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
15.12.2017 13:41 Uchwała Nr 4654/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dla jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków
19.12.2017 11:46 Uchwała Nr 4653/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2017
19.12.2017 11:43 Uchwała Nr 4652/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
15.12.2017 13:38 Uchwała Nr 4651/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 listopada 2017 r.
15.12.2017 13:36 Uchwała Nr 4650/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego i udzielenia pełnomocnictwa
15.12.2017 13:35 Uchwała Nr 4649/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Artyści Na Bruku" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.12.2017 13:30 Uchwała Nr 4648/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn. Polityka zdrowotna i promocja zdrowia z przeznaczeniem na "Działania edukacyjne, profilaktykę, diagnostykę i leczenie niedożywienia u mieszkańców z terenu Województwa Dolnośląskiego" przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
15.12.2017 13:28 Uchwała Nr 4647/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Oławskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"
15.12.2017 13:26 Uchwała Nr 4646/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
15.12.2017 13:24 Uchwała Nr 4645/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania materiałów pozyskanych w trakcie remontu drogi wojewódzkiej na rzecz Gminy Oborniki Śląskie
15.12.2017 13:23 Uchwała Nr 4644/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w spawie rozpatrzenia oferty Fundacji Pro Arte Et Studio złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna