Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2018 09:25 Uchwała Nr 4703/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3992/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (RPDS.04.04.01-IZ.00-02-191/16)
04.01.2018 09:23 Uchwała Nr 4702/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3914/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie: odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
04.01.2018 09:22 Uchwała Nr 4701/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4559/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy mającego zastosowanie do konkursów nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16, nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16, nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
04.01.2018 09:21 Uchwała Nr 4700/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4204/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy mającego zastosowanie do konkursu nr RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16, dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
04.01.2018 09:19 Uchwała Nr 4699/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4151/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy mającego zastosowanie do konkursu nr RPDS.06.02.00-IZ.00-02-158/16, dla Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
04.01.2018 09:16 Uchwała Nr 4698/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4136/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy mającego zastosowanie do konkursów: nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-100/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-101/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-102/16, nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-163/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-164/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-165/16, nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-166/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-168/16 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
04.01.2018 09:15 Uchwała Nr 4697/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc grudzień 2017 r.
04.01.2018 09:12 Uchwała Nr 4696/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc grudzień 2017 r.
04.01.2018 09:10 Uchwała Nr 4695/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonywania podziału kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów wyznaczonej limitem "L" na poszczególne Priorytety, Działania i Poddziałania na potrzeby procedury odwoławczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
04.01.2018 09:05 Uchwała Nr 4694/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0072/17
04.01.2018 09:04 Uchwała Nr 4693/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0064/17
04.01.2018 09:03 Uchwała Nr 4692/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.03.00-02-0053/17
04.01.2018 09:02 Uchwała Nr 4691/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0123/16
04.01.2018 08:47 Uchwała Nr 4690/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0132/16
04.01.2018 08:46 Uchwała Nr 4689/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3910/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
04.01.2018 08:42 Uchwała Nr 4688/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3629/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowanie projektów podjętych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą reprezentowaną przez kierownika jednostki
02.01.2018 12:34 Uchwała Nr 4687/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna.
02.01.2018 12:33 Uchwała Nr 4686/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
02.01.2018 12:32 Uchwała Nr 4685/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
02.01.2018 12:31 Uchwała Nr 4684/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
02.01.2018 12:30 Uchwała Nr 4683/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
02.01.2018 12:29 Uchwała Nr 4682/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna.
02.01.2018 12:25 Uchwała Nr 4681/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” spółka akcyjna.
28.12.2017 18:15 Uchwała Nr 4680/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia w 2017 roku Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
28.12.2017 18:14 Uchwała Nr 4679/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2092/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego
22.12.2017 09:30 Uchwała Nr 4678/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
21.12.2017 09:57 Uchwała Nr 4677/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania składników rzeczowych – samochodów – Województwa Dolnośląskiego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
21.12.2017 09:50 Uchwała Nr 4676/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oraz Ministrowi Środowiska
04.01.2018 13:39 Uchwała Nr 4675/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu za 2017 i 2018 rok
21.12.2017 09:46 Uchwała Nr 4674/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w Technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie kształcenia w zawodzie technik weterynarii

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna