Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2016 13:20 XXV/775/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/706/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelin
06.10.2016 13:16 XXV/774/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
06.10.2016 13:13 XXV/773/16 Uchwała w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich
06.10.2016 13:11 XXV/772/16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Kąty Wrocławskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 16/1, AM-1, obręb Gądów – Jaszkotle
06.10.2016 13:05 XXV/771/16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Czarny Bór darowizny nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czarnym Borze przy ul. Kamiennogórskiej
06.10.2016 13:04 XXV/770/16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako dz. nr 264/3, obręb 0034 Siedlec, wraz z udziałem w wysokości 50% w drodze dojazdowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako dz. nr 264/5, obręb 0034 Siedlec, położonej w Siedlcu przy ul. Wrocławskiej, na rzecz najemcy, z zastosowaniem 80% bonifikaty
06.10.2016 13:03 XXV/769/16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako dz. nr 264/2, obręb 0034 Siedlec, wraz z udziałem w wysokości 50% w drodze dojazdowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako dz. nr 264/5, obręb 0034 Siedlec, położonej w Siedlcu przy ul. Wrocławskiej, na rzecz najemcy, z zastosowaniem 80% bonifikaty
06.10.2016 13:02 XXV/768/16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego, położonej w Olszyńcu przy ul. Kościelnej na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Walim, położoną w Olszyńcu przy ul. Kościelnej, bez obowiązku dokonania dopłat
06.10.2016 13:01 XXV/767/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/588/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2016
06.10.2016 13:00 XXV/766/16 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 335 kategorii drogi wojewódzkiej
06.10.2016 12:47 XXV/765/16 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"
06.10.2016 12:46 XXV/764/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
06.10.2016 12:44 XXV/763/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
06.10.2016 12:42 XXV/762/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/406/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej”
06.10.2016 12:40 XXV/761/16 Uchwała w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
06.10.2016 12:37 XXV/760/16 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego realizującym w latach 2016-2017 pilotażowy program budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” na przeszkolenie w 2016 r. instruktorów pływania
06.10.2016 12:36 XXV/759/16 Uchwała w sprawie połączenia Zakładów Sprzętu Ortopedycznego z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu
06.10.2016 12:35 XXV/758/16 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat
06.10.2016 12:30 XXV/757/16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, począwszy od 2016 roku
20.07.2016 10:51 XXIV/756/16 Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Wernerowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 10:50 XXIV/755/16 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Piotrowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 10:37 XXIV/754/16 Uchwała w sprawie przyznania Alicji Tchórz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 10:34 XXIV/753/16 Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Świteckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 10:33 XXIV/752/16 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Samuelowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 10:31 XXIV/751/16 Uchwała w sprawie przyznania Grzegorzowi Widance Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 10:18 XXIV/750/16 Uchwała w sprawie przyznania Witoldowi Wasilewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 10:15 XXIV/749/16 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Zamęckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 10:07 XXIV/748/16 Uchwała w sprawie przyznania Sławomirowi Kownackiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 09:51 XXIV/747/16 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Zatoniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 09:50 XXIV/746/16 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Rokicie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna