Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2016 08:46 XXVIII/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
18.11.2016 08:42 XXVIII/10 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie
18.11.2016 08:45 XXVIII/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/558/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
18.11.2016 08:44 XXVIII/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/761/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
18.11.2016 08:26 XXVIII/14 Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt III SA/Wr 359/16
18.11.2016 08:09 XXVIII/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/588/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w latach 2016-2017
18.11.2016 08:01 XXVIII/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/290/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego nr 1, położonego w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 22 B na rzecz Gminy Krośnice
18.11.2016 07:58 XXVIII/13 Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa
18.11.2016 10:18 XXVIII/19 Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XX/543/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012
18.11.2016 07:57 XXVIII/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/440/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
18.11.2016 07:52 XXVIII/17 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
17.11.2016 15:59 XXVIII/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/441/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
17.11.2016 15:52 XXVIII/15 Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
15.11.2016 15:13 Projekt Uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.11.2016 15:08 Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
27.10.2016 12:06 XXVII/75 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/819/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
27.10.2016 11:28 XXVII/74 Uchwała w sprawie przyznania "Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.10.2016 13:29 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej ograniczania niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego
26.10.2016 13:14 Wniosek o zmianę porządku obrad XXVII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ścinawa
24.10.2016 13:07 Wniosek o zmianę porządku obrad XXVII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
21.10.2016 13:58 XXVII Sesja Porządek obrad
20.10.2016 17:43 XXVII/71 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/546/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
20.10.2016 17:41 XXVII/1 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Duszniki-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej Centrum Polskiego Biathlonu na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju w latach 2016-2017
20.10.2016 17:37 XXVII/2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
20.10.2016 17:35 XXVII/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/447/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388”
20.10.2016 17:33 XXVII/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1239/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie Gminy Walim
20.10.2016 17:26 XXVII/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/444/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Nowa Ruda realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie”
20.10.2016 17:23 XXVII/6 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żórawina
20.10.2016 17:20 XXVII/7 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ząbkowice Śląskie
20.10.2016 17:09 XXVII/8 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mysłakowice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna