Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2016 10:18 XXIX/35 Wniosek o zmianę porządku obrad XXIX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z projektem Uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wobec planowanych zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
22.12.2016 10:05 XXIX/34 Wniosek o zmianę porządku obrad XXIX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z projektem Uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
21.12.2016 11:39 Autopoprawka Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN)
20.12.2016 08:54 Autopoprawki ZWD do projektu uchwały SWD w sprawie zmiany uchwały nr XVII/440/15 SWD z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
20.12.2016 08:50 Autopoprawki ZWD do projektu uchwały SWD w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
16.12.2016 13:23 XXIX Sesja Porządek obrad
16.12.2016 08:44 XXIX/5 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego wraz z autopoprawkami
16.12.2016 08:41 XXIX/6 Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 wraz z autopoprawkami
16.12.2016 08:39 XXIX/16 Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN)
16.12.2016 08:38 XXIX/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/546/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
16.12.2016 08:36 XXIX/1 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”
16.12.2016 08:35 XXIX/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
16.12.2016 08:32 XXIX/2 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Pogotowiu Ratunkowym w Wałbrzychu
16.12.2016 08:21 XXIX/3 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi
16.12.2016 08:18 XXIX/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/946/13 w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Ginekologiczno – Położniczemu im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
16.12.2016 08:12 XXIX/11 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Walim
16.12.2016 08:10 XXIX/12 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Boguszów-Gorce
16.12.2016 08:09 XXIX/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
15.12.2016 14:26 XXIX/7 Uchwała w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 wraz z załącznikiem w postaci Planu inwestycyjnego
15.12.2016 14:25 XXIX/8 Uchwała w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 wraz z załącznikiem w postaci Planu inwestycyjnego
15.12.2016 14:20 XXIX/13 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Gminy Przemków do usunięcia naruszenia prawa dokonanego rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
15.12.2016 14:16 XXIX/14 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Gminy Przemków do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą nr XXII/669/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
15.12.2016 14:10 XXIX/27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/440/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 14:08 XXIX/32 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
15.12.2016 14:01 XXIX/33 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
15.12.2016 14:00 XXIX/17 Uchwała w sprawie przyznania Mirosławie Briń Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 13:58 XXIX/18 Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Chojeckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 13:57 XXIX/19 Uchwała w sprawie przyznania Chórowi Stěnavan Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 13:53 XXIX/20 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Folcie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
15.12.2016 13:51 XXIX/21 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Hnatiukowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna