Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2016 14:22 Uchwała Nr 3088/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1658/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.12.2016 14:21 Uchwała Nr 3087/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
09.12.2016 14:19 Uchwała Nr 3086/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy" w Chełmsku Śląskim realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.12.2016 14:17 Uchwała Nr 3085/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.12.2016 14:16 Uchwała Nr 3084/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Góry Szalonych Możliwości w Janowicach Wielkich realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.12.2016 14:13 Uchwała Nr 3083/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Łączą Nas Chroślice w Chroślicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
06.12.2016 08:37 Uchwała Nr 3082/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2016
06.12.2016 08:36 Uchwała Nr 3081/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
09.12.2016 14:39 Uchwała Nr 3080/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 13:04 Uchwała Nr 3079/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
01.12.2016 13:03 Uchwała Nr 3078/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
01.12.2016 13:03 Uchwała Nr 3077/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
01.12.2016 13:02 Uchwała Nr 3076/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do jednoosobowego zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS (w zakresie projektów leżących w obszarze właściwości Wydziału Obsługi Wdrażania EFS).
01.12.2016 13:01 Uchwała Nr 3075/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie aktualizacji obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
01.12.2016 13:00 Uchwała Nr 3074/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia jednoosobowego upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz jednoosobowego upoważnienia Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, do zatwierdzania i zmiany, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
01.12.2016 12:58 Uchwała Nr 3073/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
01.12.2016 12:57 Uchwała Nr 3072/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1267/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2015 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Krośnicach.
01.12.2016 12:56 Uchwała Nr 3071/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu FA Bolesławiec realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
01.12.2016 12:55 Uchwała Nr 3070/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
01.12.2016 12:53 Uchwała Nr 3069/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
09.12.2016 12:12 Uchwała Nr 3068/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. o włączenie do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK działek o numerach 20/593; 20/471; 20/158, Podstrefa Brzeg Dolny
01.12.2016 12:52 Uchwała Nr 3067/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.
01.12.2016 12:51 Uchwała Nr 3066/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
01.12.2016 12:50 Uchwała Nr 3065/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu do zaciągania zobowiązań na rzecz realizacji zadania pn. Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
01.12.2016 12:49 Uchwała Nr 3064/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
01.12.2016 12:48 Uchwała Nr 3063/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
01.12.2016 12:47 Uchwała Nr 3062/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-389-ARiMR/1/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania PROW na lata 2014-2020.
01.12.2016 12:46 Uchwała Nr 3061/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie.
01.12.2016 12:44 Uchwała Nr 3060/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Starosty Powiatu Wałbrzyskiego do usunięcia naruszenia prawa w postaci przekazania z wadą prawną działek na mocy uchwały nr XVI/428/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich.
06.12.2016 08:32 Uchwała Nr 3059/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy w 2016 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowi Ratunkowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna