Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2016 08:35 Uchwała Nr 3118/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AW (Nr naboru RPDS.10.04.04-IZ.00-02-140/16)
12.12.2016 08:34 Uchwała Nr 3117/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-139/16)
12.12.2016 08:32 Uchwała Nr 3116/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkurs horyzontalny (Nr naboru RPDS.10.04.01-IZ.00-02-137/16)
12.12.2016 08:29 Uchwała Nr 3115/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infstrukturę społeczną - ZIT AW (Infrastruktura prowadzona przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia) - Nr naboru RPDS.06.01.04-IP.03-02-103/16
12.12.2016 08:27 Uchwała Nr 3114/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.3 Inwestycje w infstrukturę społeczną - ZIT AJ - 6.1.3.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha) Nr naboru RPDS.06.01.03-IZ.00-02-102/16
12.12.2016 08:26 Uchwała Nr 3113/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne - nabór na OSI (Nr naboru RPDS.03.04.01-IZ.00-02-106/16)
12.12.2016 08:24 Uchwała Nr 3112/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW - Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16
12.12.2016 08:23 Uchwała Nr 3111/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zobowiązania do przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego Województwa Dolnośląskiego pn. "Połączenie miast Dolnego Śląska na odcinku Bolesławiec - Lwówek Śląski drogą wojewódzką nr 297" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"
13.12.2016 14:11 Uchwała Nr 3110/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 676/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIW dla IZ RPO WD na lata 2014-2020)
09.12.2016 15:21 Uchwała Nr 3109/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sportowa Pasja "Struś" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.12.2016 15:15 Uchwała Nr 3108/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powtórzenia procedury sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Kombatantów 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 292, o pow. 0,7013 ha, AM-4, obręb 0020 Stary Zdrój - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
09.12.2016 15:14 Uchwała Nr 3107/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii do "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Zgorzelec"
09.12.2016 15:12 Uchwała Nr 3106/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024"
09.12.2016 15:09 Uchwała Nr 3105/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zakresu kontroli Lokalnych Grup Działania w celu potwierdzenia wykonywania przez LGD zobowiązań określonych w Umowie ramowej ustanawiającej warunki i sposoby realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - działanie "LEADER" PROW 2014-2020
09.12.2016 15:01 Uchwała Nr 3104/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury kontroli Lokalnych Grup Działania w celu potwierdzenia wykonywania przez LGD zobowiązań określonych w Umowie ramowej ustanawiającej warunki i sposoby realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - działanie "LEADER" PROW 2014-2020
09.12.2016 14:56 Uchwała Nr 3103/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5732/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
09.12.2016 14:49 Uchwała Nr 3102/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn. "E-psychiatria - rozwój elektronicznych systemów gromadzenia i udostępniania danych oraz procesu elektronicznej obsługi pacjenta" dla Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
09.12.2016 14:47 Uchwała Nr 3101/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn. "E-psychiatria - rozwój elektronicznych systemów gromadzenia i udostępniania danych oraz procesu elektronicznej obsługi pacjenta" dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
09.12.2016 14:46 Uchwała Nr 3100/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn. "E-psychiatria - rozwój elektronicznych systemów gromadzenia i udostępniania danych oraz procesu elektronicznej obsługi pacjenta" dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi
09.12.2016 14:44 Uchwała Nr 3099/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn. "Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój - jednostki psychiatryczne" dla Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
09.12.2016 14:40 Uchwała Nr 3098/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn. "Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój - jednostki psychiatryczne" dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
09.12.2016 14:38 Uchwała Nr 3097/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn. "Dolnośląskie e-Zdrowie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój - jednostki psychiatryczne" dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu - sp-ka z o.o.
09.12.2016 14:37 Uchwała Nr 3096/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na realizację zadania pn. "Kompleksowa informatyzacja Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze" dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
09.12.2016 14:35 Uchwała Nr 3095/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1575/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku na realizację zadania pn. "Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
09.12.2016 14:32 Uchwała Nr 3094/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1574/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2016 na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
09.12.2016 14:31 Uchwała Nr 3093/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Fundacji DOBRY CEL realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.12.2016 14:30 Uchwała Nr 3092/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Fundacji Cud realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.12.2016 14:29 Uchwała Nr 3091/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.12.2016 14:26 Uchwała Nr 3090/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Europejski Instytut Demokracji" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.12.2016 14:24 Uchwała Nr 3089/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Grodzanów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna