Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2016 10:04 Uchwała Nr 3148/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
15.12.2016 12:40 Uchwała Nr 3147/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.
15.12.2016 12:39 Uchwała Nr 3146/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie certyfikacji oraz dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD).
15.12.2016 12:38 Uchwała Nr 3145/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie certyfikacji oraz dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
15.12.2016 12:36 Uchwała Nr 3144/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1185/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD).
15.12.2016 12:35 Uchwała Nr 3143/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1184/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Decyzji o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD).
15.12.2016 12:34 Uchwała Nr 3142/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
15.12.2016 12:32 Uchwała Nr 3141/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kłodzku przy ul. Zawiszy Czarnego 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: dz. nr 62 o pow. 0,0956 ha, AM-1, obręb nr 0010, Centrum - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
15.12.2016 12:32 Uchwała Nr 3140/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Krainie Siatkówki realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.12.2016 12:31 Uchwała Nr 3139/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
15.12.2016 12:29 Uchwała Nr 3138/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Czerwonego Krzyża złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.12.2016 12:28 Uchwała Nr 3137/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Instytutowi Doradczemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.12.2016 12:27 Uchwała Nr 3136/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Legnickiemu Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Otwórz Serce" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.12.2016 12:26 Uchwała Nr 3135/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2173/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na rok 2016.
15.12.2016 12:24 Uchwała Nr 3134/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
12.12.2016 12:08 Uchwała Nr 3133/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (Nr naboru RPDS.10.03.00-IZ.00-02-120/16)
12.12.2016 12:08 Uchwała Nr 3132/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2760/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (Nr naboru RPDS.10.02.01-IZ.00-02-053/16)
12.12.2016 12:07 Uchwała Nr 3131/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16)
12.12.2016 12:06 Uchwała Nr 3130/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.07.01.03-IZ.00-02-075/16)
12.12.2016 12:05 Uchwała Nr 3129/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.4 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AW, Nr naboru RPDS.05.01.04-IP.03-02-111/16
12.12.2016 12:04 Uchwała Nr 3128/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo – Poddziałania 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.04.05.01-IZ.00-02-126/16)
12.12.2016 12:03 Uchwała Nr 3127/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Nr naboru RPDS.04.04.01-IZ.00-02-108/16)
12.12.2016 12:02 Uchwała Nr 3126/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2137/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-120/16 dla Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
13.12.2016 08:29 Uchwała Nr 3125/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2016
13.12.2016 08:27 Uchwała Nr 3124/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
15.12.2016 08:40 Uchwała Nr 3123/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
12.12.2016 08:44 Uchwała Nr 3122/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 25 listopada 2016 r.
12.12.2016 08:42 Uchwała Nr 3121/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do działania w imieniu Zarządu Województwa
12.12.2016 08:41 Uchwała Nr 3120/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
12.12.2016 08:40 Uchwała Nr 3119/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna