Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2016 09:37 Uchwała Nr 3178/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa Dolnośląskiego
20.12.2016 12:22 Uchwała Nr 3177/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1165/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw samooceny ryzyka nadużyć finansowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
20.12.2016 12:21 Uchwała Nr 3176/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1163/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
20.12.2016 12:20 Uchwała Nr 3175/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw nadużyć finansowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
20.12.2016 12:19 Uchwała Nr 3174/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli Projektów RPO na I kwartał 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2016 10:52 Uchwała Nr 3173/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
20.12.2016 12:18 Uchwała Nr 3172/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kątach Wrocławskich, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: dz. nr 96/6, dz. nr 96/7, AM-6, obręb nr 0001, Kąty Wrocławskie - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
20.12.2016 12:17 Uchwała Nr 3171/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii do "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Siechnice"
20.12.2016 12:09 Uchwała Nr 3170/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030"
20.12.2016 12:08 Uchwała Nr 3169/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Syców na lata 2016-2031"
20.12.2016 12:07 Uchwała Nr 3168/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 2588/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Wrocławia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20.12.2016 12:06 Uchwała Nr 3167/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
20.12.2016 12:06 Uchwała Nr 3166/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu za 2016 rok
20.12.2016 12:05 Uchwała Nr 3165/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
20.12.2016 12:02 Uchwała Nr 3164/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych - Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt - program pilotażowy" i przeprowadzenia konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami
03.01.2017 10:28 Uchwała Nr 3163/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych
21.12.2016 09:36 Uchwała Nr 3162/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
21.12.2016 09:35 Uchwała Nr 3161/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu FOLK realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
21.12.2016 09:33 Uchwała Nr 3160/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
21.12.2016 09:32 Uchwała Nr 3159/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Fundacji im. Brata Alberta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
21.12.2016 09:30 Uchwała Nr 3158/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy Szansę" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20.12.2016 12:01 Uchwała Nr 3157/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2173/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na rok 2016
20.12.2016 12:00 Uchwała Nr 3156/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2016 r.
20.12.2016 11:58 Uchwała Nr 3155/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2066/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.
20.12.2016 12:16 Uchwała Nr 3154/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Odra-Film we Wrocławiu za 2016 rok
30.12.2016 14:41 Uchwała Nr 3153/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na Wiceprezesa Zarządu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
30.12.2016 14:39 Uchwała Nr 3152/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3133/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (Nr naboru RPDS.10.03.00-IZ.00-02-120/16)
30.12.2016 14:37 Uchwała Nr 3151/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na Wiceprezesa Zarządu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
15.12.2016 12:41 Uchwała Nr 3150/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia dla jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków.
21.12.2016 10:05 Uchwała Nr 3149/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2016

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna