Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2017 14:44 Uchwała Nr 3238/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu na użyczenie powierzchni wraz z wyposażeniem
11.01.2017 14:43 Uchwała Nr 3237/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
11.01.2017 14:41 Uchwała Nr 3236/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
13.01.2017 12:01 Uchwała Nr 3235/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
03.01.2017 13:12 Uchwała Nr 3234/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2016
03.01.2017 13:11 Uchwała Nr 3233/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
05.01.2017 09:06 Uchwała Nr 3232/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
29.12.2016 15:23 Uchwała Nr 3231/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ,,Uzdrowisko Szczawno – Jedlina’’ spółka akcyjna.
29.12.2016 15:22 Uchwała Nr 3230/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki ,,Uzdrowisko Szczawno – Jedlina’’ spółka akcyjna.
29.12.2016 15:22 Uchwała Nr 3229/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Uzdrowisko Lądek – Długopole spółka akcyjna.
29.12.2016 15:21 Uchwała Nr 3228/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Uzdrowisko Lądek - Długopole spółka akcyjna.
29.12.2016 15:20 Uchwała Nr 3227/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
29.12.2016 15:19 Uchwała Nr 3226/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
29.12.2016 15:19 Uchwała Nr 3225/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Sanatoria Dolnośląskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
29.12.2016 15:18 Uchwała Nr 3224/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki ,,Sanatoria Dolnośląskie’’ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
29.12.2016 15:17 Uchwała Nr 3223/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Regionalnego ‘’ARLEG’’ spółka akcyjna.
29.12.2016 15:16 Uchwała Nr 3222/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna.
29.12.2016 15:13 Uchwała Nr 3221/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa - ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-186/16).
29.12.2016 15:13 Uchwała Nr 3220/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16).
29.12.2016 15:11 Uchwała Nr 3219/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16).
29.12.2016 15:10 Uchwała Nr 3218/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2228/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
29.12.2016 15:09 Uchwała Nr 3217/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2798/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 października 2016 r.w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.10.04.01-IZ.00-02-057/16).
12.01.2017 08:53 Uchwała Nr 3216/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT AW - Nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15
29.12.2016 15:08 Uchwała Nr 3215/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonego przez Instytucję Audytową, w ramach audytu operacji oraz audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
29.12.2016 15:07 Uchwała Nr 3214/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania jednoosobowo wszelkich dokumentów, w tym upoważnień do przeprowadzania kontroli oraz nakładania korekt finansowych, w zakresie kontroli projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie projektów leżących w obszarze właściwości Wydziału Kontroli Projektów RPO).
29.12.2016 15:06 Uchwała Nr 3213/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - konkursy horyzontalne - nabór na OSI - 6.1.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha) Nr naboru RPDS.06.01.01-IZ.00-02-100/16.
29.12.2016 15:05 Uchwała Nr 3212/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa - konkursy horyzontalne - nabór na OSI (Nr naboru RPDS.04.02.01-IZ.00-02-122/16).
02.01.2017 10:28 Uchwała Nr 3211/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Szkoła bez barier - inwestycje w edukację podstawową i gimnazjalną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
29.12.2016 15:04 Uchwała Nr 3210/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1866/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie zobowiązania do przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego Województwa Dolnośląskiego pn. "Budowa obejścia m. Złotoryja - etapami" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
29.12.2016 15:03 Uchwała Nr 3209/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 116/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zalecenia dotyczące zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

1 2 3 4 5 6 następna