Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2015 09:37 XXXIII/421/2004 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
18.09.2015 12:42 XXXIII/420/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/283/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.
18.09.2015 12:41 XXXIII/418/2004 w spr przyznania z budżetu województwa dolnośląskiego dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” – obszar A
18.09.2015 12:41 XXXIII/419/2004 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
18.09.2015 12:39 XXXIII/416/2004 w spr przyznania z budżetu województwa dolnośląskiego dotacji celowej Powiatowi Bolesławieckiemu na przystosowanie Bursy Szkolnej w Bolesławcu , ul. Ogrodowa 6 w celu przejęcia słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu
18.09.2015 12:39 XXXIII/417/2004 w sprawie przekazania przez Województwo Dolnośląskie, jako zadania powierzonego, Powiatowi Lubińskiemu prowadzenia Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie, ul. Sienkiewicza 4, należącej do Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
18.09.2015 12:38 XXXIII/415/2004 w spr zm uchwały Nr XXIV/282/2004 z dnia 1 czerwca 2004 roku w spr przyznania z budżetu województwa dolnośląskiego dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
18.09.2015 12:37 XXXIII/413/2004 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku w 2005 roku
18.09.2015 12:37 XXXIII/414/2004 w spr zm uchwały Nr XV/250/1999 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 1999 r. w spr trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania zleconego ze zmianami
18.09.2015 12:36 XXXIII/412/2004 w spr zm uchwały Nr XXXI/375/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2004 roku w spr ustalenia limitów wieloletnich zobowiązań Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągania w/w zobowiązań
18.09.2015 12:35 XXXIII/411/2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 5469/10000 udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubinie przy ul. Słowiańskiej 2, obręb-6, AM-8, działka nr 139/2, na rzecz Powiatu Lubińskiego
18.09.2015 12:05 XXXII/409/2004 w sprawie wyznaczenia specjalisty z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej do składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
18.09.2015 12:05 XXXIII/410/2004 w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.
18.09.2015 12:04 XXXII/408/2004 w spr wyznaczenia specjalisty z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przedstawiciela Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
18.09.2015 12:03 XXXII/406/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 12:03 XXXII/407/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 12:02 XXXII/404/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 12:02 XXXII/405/2004 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 12:01 XXXII/403/2004 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 12:00 XXXII/401/2004 w sprawie odwołania radnego Jana Rymarczyka z funkcji przewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 12:00 XXXII/402/2004 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 10:54 XXXII/400/2004 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 10:53 XXXII/398/2004 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 10:53 XXXII/399/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 10:52 XXXII/396/2004 w sprawie odwołania radnego Pawła Wróblewskiego ze składu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 10:52 XXXII/397/2004 w sprawie odwołania radnej Jolanty Suławy z funkcji przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.09.2015 10:51 XXXII/394/2004 w spr złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października 2004 roku, znak: PN.II.0911-10/16/04 stwierdzające nieważność części Uchwały Nr XXX/350/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w spr przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach
18.09.2015 10:51 XXXII/395/2004 w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do prac w składzie Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, będącej organem opiniodawczo – doradczym Wojewody Dolnośląskiego w zakresie ochrony przyrody
18.09.2015 10:48 XXXII/392/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/217/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
18.09.2015 10:48 XXXII/393/2004 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna