Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2015 11:42 XXXIX/522/2005 w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej - szkoły policealnej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, ul. Kamiennogórska 16 oraz nadania statutu
29.09.2015 11:41 XXXIX/521/2005 w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej - policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach oraz nadania statutu
29.09.2015 11:40 XXXIX/520/2005 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej - szkoły policealnej w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie oraz nadania statutu
29.09.2015 11:39 XXXIX/519/2005 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej - Medycznego Studium Zawodowego z siedzibą w Jaworze przy ul. Rapackiego 1 oraz w sprawie nadania jej statutu
24.09.2015 14:32 XXXIX/517/2005 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej - Medycznego Studium Zawodowego nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stawowej 24 oraz w sprawie nadania jej statutu
24.09.2015 14:32 XXXIX/518/2005 w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej – Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych wraz ze zmianą jej siedziby oraz w sprawie nadania statutu
24.09.2015 14:31 XXXIX/516/2005 w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2005 - 2008
24.09.2015 14:30 XXXIX/514/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu
24.09.2015 14:30 XXXIX/515/2005 w sprawie dotacji celowej dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu echokardiografu
24.09.2015 14:29 XXXIX/512/2005 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005 – 2006”
24.09.2015 14:29 XXXIX/513/2005 w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu
24.09.2015 14:28 XXXIX/511/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok
24.09.2015 14:16 XXXIX/510/2005 w sprawie przyjęcia „Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok”
24.09.2015 14:13 XXXIX/509/2005 w sprawie przyjęcia Dolnośląskiej Strategii Innowacji
24.09.2015 14:09 XXXIX/508/2005 w sprawie przyjęcia „Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2005 – 2013” będącej integralną częścią Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
24.09.2015 14:08 XXXIX/507/2005 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa za 2004 rok
23.09.2015 13:36 XXXVIII/506/2005 w sprawie ustanowienia Honorowej Odznaki Dolnego Śląska i przyjęcia wzoru, opisu, zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia
23.09.2015 13:33 XXXVIII/504/2005 w sprawie ustalenia maksymalnego limitu z tytułu wieloletniego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągania w/w zobowiązania
23.09.2015 13:33 XXXVIII/505/2005 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
23.09.2015 13:32 XXXVIII/502/2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Chocianowie przy ul. Pocztowej 18 na rzecz Gminy Chocianów
23.09.2015 13:32 XXXVIII/503/2005 w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Województwa Dolnośląskiego
23.09.2015 13:31 XXXVIII/501/2005 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego
23.09.2015 12:50 XXXVIII/500/2005 w spr określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
23.09.2015 12:49 XXXVIII/498/2005 w sprawie określenia zadań i podziału środków na realizację tych zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
23.09.2015 12:49 XXXVIII/499/2005 w sprawie dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego
23.09.2015 12:47 XXXVIII/496/2005 w sprawie przyznania z budżetu województwa dolnośląskiego w roku 2005 dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
23.09.2015 12:47 XXXVIII/497/2005 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Szpitalu Wojewódzkim dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XIV/171/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2003 roku ze zmianami
23.09.2015 12:46 XXXVIII/494/2005 w spr uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
23.09.2015 12:46 XXXVIII/495/2005 w spr przekształcenia szkoły ponadpodstawowej – specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we
23.09.2015 12:45 XXXVIII/493/2005 w sprawie przyjęcia projektu priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna