Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2015 12:59 Uchwała Nr 1515/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
07.12.2015 12:15 Uchwała Nr 1514/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
02.12.2015 10:45 Uchwała Nr 1513/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach
02.12.2015 10:44 Uchwała Nr 1512/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1390/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz regulującej zasady współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (IP RPO WD) oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu pt. "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w ramach Działania 9.4 "Wspieranie gospodarki społecznej", Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
02.12.2015 10:43 Uchwała Nr 1511/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: ‐ „Budowa drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Bolesława Śmiałego wraz z rozbudową i przebudową ul. Jagiellońskiej i ul. Kasztelańskiej oraz budową i przebudową chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych i parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, miasto Głogów”; ‐ „Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Ciechów-Cesarzowice”
02.12.2015 14:26 Uchwała Nr 1510/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie: ‐ uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Siekierczyn, gminy Świdnica, miasta Wrocław; ‐ uzgodnienia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Chojnów, gminy Męcinka, gminy Oleśnica, gminy Syców, gminy Środa Śląska, gminy Węgliniec; ‐ uzgodnienia projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Siekierczyn, gminy Stara Kamienica, miasta Szklarska Poręba, gminy Środa Śląska, gminy Żarów; ‐ wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice
02.12.2015 10:42 Uchwała Nr 1509/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy na wynajem pomieszczeń w Legnicy przy ulicy Dworcowej 7
02.12.2015 10:40 Uchwała Nr 1508/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na wydzierżawienie pomieszczeń portierni
02.12.2015 10:40 Uchwała Nr 1507/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" Sp. z o.o. o włączenie do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Kąty Wrocławskie i gminy Bardo
02.12.2015 10:39 Uchwała Nr 1506/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dla opracowania pt.: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Bielawa"
02.12.2015 10:38 Uchwała Nr 1505/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
02.12.2015 10:36 Uchwała Nr 1504/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminu prac Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
02.12.2015 10:35 Uchwała Nr 1503/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
02.12.2015 10:34 Uchwała Nr 1502/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, na realizację zadania pn: "Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój"
02.12.2015 10:31 Uchwała Nr 1501/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, na realizację zadania pn. „Poprawa bazy leczniczej”
02.12.2015 10:31 Uchwała Nr 1500/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku dla Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich, na realizację zadania pn.: "Modernizacja i dostosowanie budynku Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich do obowiązujących norm i standardów"
02.12.2015 10:30 Uchwała Nr 1499/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1285/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, na realizację zadania pn.: "Modernizacja i dostosowanie budynków do obowiązujących norm i standardów"
02.12.2015 10:25 Uchwała Nr 1498/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zgody na zbycie środka trwałego Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
02.12.2015 10:24 Uchwała Nr 1497/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia Regionalnemu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2015 10:23 Uchwała Nr 1496/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6604/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2015 10:22 Uchwała Nr 1495/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Opieka i Troska złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2015 10:21 Uchwała Nr 1494/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pożytku Publicznego "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miliczu" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2015 10:19 Uchwała Nr 1493/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Promyk Słońca" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2015 10:19 Uchwała Nr 1492/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Krzyś" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2015 10:16 Uchwała Nr 1491/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Iskierka" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2015 10:15 Uchwała Nr 1490/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia Fundacji Przystań w Ścinawie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2015 10:15 Uchwała Nr 1489/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jaworze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2015 10:14 Uchwała Nr 1488/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia "Stowarzyszeniu na rzecz Osób Potrzebujących Promyk" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2015 10:10 Uchwała Nr 1487/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Prząśnik" w Brenniku realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2015 10:10 Uchwała Nr 1486/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna