Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2015 17:47 Uchwała Nr 1605/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-044/15 (e-usługi i otwarte zasoby publiczne) dla Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne w Działaniu 2.1. E-usługi publiczne w Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
30.12.2015 16:25 Uchwała Nr 1604/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.07.01.03-IZ.00-02-042/15 dla Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT AJ (Infrastruktura przedszkolna) w Działaniu 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
30.12.2015 16:13 Uchwała Nr 1603/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.07.01.02-IZ.00-02-041/15 dla Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT WrOF (Infrastruktura przedszkolna) w Działaniu 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
31.12.2015 11:32 Uchwała Nr 1602/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.07.01.01-IZ.00-02-040/15 dla Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - OSI (Infrastruktura przedszkolna) w Działaniu 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
30.12.2015 08:30 Uchwała Nr 1601/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Kierownika Wydziału Kontroli Projektów w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy do realizacji zadań wskazanych w Uchwale Nr 2638/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia i wskazania organizacji instytucji wdrażających komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim oraz w Uchwale Nr 1434/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wskazania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do pełnienia roli instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w województwie dolnośląskim dla Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Priorytetu VII Promocja integracji społecznej oraz Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach komponentu regionalnego...
22.12.2015 14:45 Uchwała Nr 1600/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
30.12.2015 08:29 Uchwała Nr 1599/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokumentu pn. "Zasady likwidacji Instrumentu Inżynierii Finansowej "Dolnośląski Fundusz Powierniczy" w odniesieniu do wkładu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"
28.12.2015 10:34 Uchwała Nr 1598/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2015
28.12.2015 10:32 Uchwała Nr 1597/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
22.12.2015 12:40 Uchwała Nr 1596/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I kwartał 2016 r.
22.12.2015 13:42 Uchwała Nr 1595/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1222/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2015 r.
22.12.2015 12:33 Uchwała Nr 1594/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
22.12.2015 12:32 Uchwała Nr 1593/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1464/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.04.03.02-IZ.00-02-033/15 dla Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe - ZIT WROF w Działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
22.12.2015 12:30 Uchwała Nr 1592/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1463/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.04.03.01-IZ.00-02-032/15 dla Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe - OSI w Działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
22.12.2015 12:29 Uchwała Nr 1591/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1462/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPDS.04.03.01-IZ.00-02-031/15 dla Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs horyzontalny w Działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
22.12.2015 12:27 Uchwała Nr 1590/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 351/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości (z wyłączeniem działań: 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10)”
22.12.2015 12:27 Uchwała Nr 1589/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli Projektów RPO na I kwartał 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
22.12.2015 12:25 Uchwała Nr 1588/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3463/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" w ramach Działania nr 2.1 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" w Priorytecie nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku ("Społeczeństwo Informacyjne") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji z późn. zm.
30.12.2015 10:42 Uchwała Nr 1587/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Zarządzającej RPO, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz podmiotów zaangażowanych w realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
22.12.2015 15:09 Uchwała Nr 1586/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: ‐ uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Kłodzko, gminy Stoszowice, gminy Jerzmanowa; ‐ uzgodnienia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Chojnów, gminy Sobótka, miasta Złoty Stok; ‐ uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyce; ‐ wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Bielawy, gminy Borów, gminy Kąty Wrocławskie, gminy Kobierzyce, miasta Pieńsk, gminy Wiązów, gminy Żórawina; wniosków do projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Głuszyca, miasta Oława, miasta i gminy Ząbkowice Śląskie
22.12.2015 12:22 Uchwała Nr 1585/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej na rzecz Gminy Wołów
22.12.2015 12:22 Uchwała Nr 1584/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Traugutta 110-112 i niezabudowanej, położonej przy ul. Żabia Ścieżka 3 na rzecz Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
22.12.2015 12:21 Uchwała Nr 1583/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, położonej w Lubiążu na rzecz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
22.12.2015 12:20 Uchwała Nr 1582/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Kombatantów 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 292, AM-4, obręb 0020 Stary Zdrój
22.12.2015 12:19 Uchwała Nr 1581/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
22.12.2015 12:16 Uchwała Nr 1580/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Karpacz na lata 2015-2030"
22.12.2015 12:16 Uchwała Nr 1579/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dla opracowania pt.: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Polanica-Zdrój"
22.12.2015 12:14 Uchwała Nr 1578/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dla opracowania pt.: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Leśna"
22.12.2015 12:13 Uchwała Nr 1577/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2016 rok Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
22.12.2015 12:12 Uchwała Nr 1576/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu za 2015 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna