Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2016 09:40 121/2015 121/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
08.01.2016 14:12 120/2015 120/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
29.12.2015 09:11 119/2015 119/2015 - w sprawie utworzenia grupy roboczej ds. wypracowania „Polityki samorządu Województwa Dolnośląskiego wobec spółek działających w sektorze uzdrowiskowym”
21.12.2015 11:45 118/2015 118/2015 - w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
21.12.2015 11:40 117/2015 117/2015 - w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
08.12.2015 08:46 116/2015 116/2015 - w sprawie powołania zespołu oceniającego, który dokona oceny propozycji operacji zgłoszonych do realizacji w ramach Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego
08.12.2015 08:44 115/2015 115/2015 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR-y)
08.12.2015 08:38 114/2015 114/2015 - w sprawie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
04.12.2015 13:52 113/2015 113/2015 - w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020
04.12.2015 13:39 112/2015 112/2015 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika ds. rozbudowy Polany Jakuszyckiej
04.12.2015 13:37 111/2015 111/2015 - w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na ekspertów regionalnych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
04.12.2015 13:33 110/2015 110/2015 - w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
09.12.2015 11:17 109/2015 109/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
27.11.2015 13:49 108/2015 108/2015 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
23.11.2015 11:16 107/2015 107/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
23.11.2015 10:57 106/2015 106/2015 - w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
18.11.2015 14:35 105/2015 105/2015 - w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
13.11.2015 11:01 104/2015 104/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
13.11.2015 10:41 103/2015 103/2015 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 44/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Młodzieży
02.11.2015 12:27 102/2015 102/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
02.11.2015 12:23 101/2015 101/2015 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Aktywizacji Środowisk Lokalnych
18.11.2015 14:21 100/2015 100/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
02.11.2015 12:18 99/2015 99/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
02.11.2015 11:47 98/2015 98/2015 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
27.10.2015 08:12 97/2015 97/2015 - w sprawie uchylenia zarządzenie nr 124/2007 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie powołania „Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013
23.10.2015 08:51 96/2015 96/2015 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
22.10.2015 08:30 95/2015 95/2015 - w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin przyporządkowanych do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
22.10.2015 08:26 94/2015 94/2015 - w sprawie ustanowienia społecznego Pełnomocnika ds. Sportu
22.10.2015 08:19 93/2015 93/2015 - w sprawie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
26.10.2015 10:11 92/2015 92/2015 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 następna