Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2015 12:42 Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
25.11.2015 14:28 XVI/12 Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
24.11.2015 15:48 XVI/11 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
24.11.2015 10:33 XVI/10 Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich w trybie artykułu 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
23.11.2015 15:07 XVI/9 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim w sprawie przyjęcia powierzanego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica – Żary i Żary - Węgliniec
20.11.2015 14:50 XVI sesja Porządek obrad
19.11.2015 13:45 XVI/4 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lubawka z przeznaczeniem na remont skoczni narciarskiej w Lubawce
19.11.2015 13:43 XVI/5 Uchwała w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
19.11.2015 13:42 XVI/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
19.11.2015 13:40 XVI/7 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji firmy Bioelektra Group S.A. dotyczącej uwzględnienia w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów
20.11.2015 14:44 XVI/8 Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Dolnośląskiego za lata 2015 i 2016
19.11.2015 13:50 XVI/1 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
19.11.2015 13:49 XVI/2 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
19.11.2015 13:47 XVI/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/45/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
28.10.2015 16:19 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
28.10.2015 16:08 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Barbary Zdrojewskiej z funkcji Przewodniczącej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
28.10.2015 16:01 XV/90 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe załatwianie spraw przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 16:20 XV sesja Porządek obrad
23.10.2015 09:48 XV/1 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
23.10.2015 09:47 XV/2 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
23.10.2015 09:46 XV/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/45/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
23.10.2015 09:45 XV/4 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu Narodowego Forum Muzyki
23.10.2015 09:44 XV/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały XVI/195/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu i nadania jej statutu
23.10.2015 09:43 XV/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/364/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotla realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319"
23.10.2015 09:42 XV/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/370/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotla realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319"
23.10.2015 09:41 XV/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/406/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej"
23.10.2015 09:39 XV/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1240/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w granicach administracyjnych m. Wałbrzych
23.10.2015 09:39 XV/10 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"
23.10.2015 09:38 XV/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1239/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie Gminy Walim
23.10.2015 09:37 XV/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1233/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Gminie Ząbkowice Śląskie realizacji zadania w zakresie remontu i przebudowy dróg wojewódzkich w obrębie m. Ząbkowice Śląskie planowanych do przekazania Miastu Gminie Ząbkowice Śląskie oraz budowy chodnika

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna