Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2014 11:30 LV/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1697/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich"
23.10.2014 11:28 LV/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012
23.10.2014 11:25 LV/22 Uchwała w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku
23.10.2014 11:18 LV/23 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Żukowice
23.10.2014 11:17 LV/24 Uchwała w sprawie weryfikacji propozycji planu aglomeracji Jelenia Góra
23.10.2014 11:15 LV/25 Uchwała w sprawie weryfikacji propozycji planu aglomeracji Kłodzko
23.10.2014 11:11 LV/26 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Góra
23.10.2014 11:05 LV/27 Uchwała w sprawie określenia „Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów województwa dolnośląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty”
23.10.2014 11:04 LV/136 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/1466/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
23.10.2014 10:43 LV/137 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
23.10.2014 10:37 LV/138 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/1467/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
23.10.2014 10:28 LV/28 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
23.10.2014 10:06 LV/30-135 Uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.09.2014 12:53 LIII sesja Porządek obrad
18.09.2014 13:29 LIII/14 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom uczestniczącym w projekcie „Przedsiębiorcza klasa”, realizowanym w ramach zadania budżetowego „Akademia przedsiębiorczości i innowacyjności”
18.09.2014 13:17 LIII/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr L/1771/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowych wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2014
18.09.2014 13:13 LIII/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1624/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
18.09.2014 13:09 LIII/1 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu
18.09.2014 13:04 LIII/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/837/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy
18.09.2014 12:45 LIII/2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/167/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Ścinawka Średnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387”
18.09.2014 12:41 LIII/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/369/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Rokitnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 na odcinku od km 34 + 605 do 35 + 332”
18.09.2014 12:37 LIII/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/406/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej”
18.09.2014 12:34 LIII/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/447/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388”
18.09.2014 12:30 LIII/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/417/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342”
18.09.2014 12:23 LIII/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/418/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Strupina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342”
18.09.2014 12:19 LIII/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1233/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia Miastu Gminie Ząbkowice Śląskie pomocy finansowej na remont dróg w obrębie m. Ząbkowice Śląskie przekazanych przez Województwo Dolnośląskie
18.09.2014 12:13 LIII/9 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadania „Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka – Szklary”
18.09.2014 12:09 LIII/18 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”
18.09.2014 12:04 LIII/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
18.09.2014 12:00 LIII/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna