Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2014 13:48 Uchwała Nr 6515/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji na Rzecz Animacji i Upowszechniania Kultury, Sztuki i Oświaty Ars Sudetica złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.11.2014 13:44 Uchwała Nr 6514/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
27.11.2014 13:42 Uchwała Nr 6513/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
27.11.2014 13:41 Uchwała Nr 6512/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokości stypendium za wyniki w nauce uzyskane w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów Zespołu Szkół w Jaworze
27.11.2014 13:38 Uchwała Nr 6511/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: „Budowa drogi dojazdowej do terenu SSE w Krzeszowie”; „Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy”; „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Pocztowej w Legnicy – droga krajowa Nr 94 od km 28+619,0 do km 28+808,6” w ramach zadania „PRZEBUDOWA ul. POCZTOWEJ w LEGNICY”
27.11.2014 13:36 Uchwała Nr 6510/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla następującego zadania: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300, MOP5,5 MPa Legnica – Polkowice – Żary, odcinek Polkowice – Żary”
28.11.2014 14:17 Uchwała Nr 6509/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Jerzmanowa, miasta Zgorzelec; uzgodnienia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Oleśnica, gminy Trzebnica; uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniów; wniosków do projektów miejscowych planów...
27.11.2014 13:33 Uchwała Nr 6508/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną" oraz „Listy projektów nierekomendowanych do udzielenia dofinansowania" w ramach Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw" Schemat: 1.1.A2 – „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)" Regionalnego Programu...
27.11.2014 13:31 Uchwała Nr 6507/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3463/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" w ramach Działania nr 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" w Priorytecie nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego...
27.11.2014 13:25 Uchwała Nr 6506/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1809/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
27.11.2014 13:23 Uchwała Nr 6505/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4556/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" w Priorytecie IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta") Regionalnego Programu Operacyjnego...
27.11.2014 14:44 Uchwała Nr 6504/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD)
03.12.2014 12:57 Uchwała Nr 6503/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6145/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Projektu Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2015
03.12.2014 12:56 Uchwała Nr 6502/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zlecenia Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego "Faveo" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
03.12.2014 12:55 Uchwała Nr 6501/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Czaple - Wieś z Przyszłością realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
03.12.2014 12:53 Uchwała Nr 6500/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
03.12.2014 12:48 Uchwała Nr 6499/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
05.12.2014 14:03 Uchwała Nr 6498/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w celu przekazania go do Komisji Europejskiej
27.11.2014 13:15 Uchwała Nr 6497/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
21.11.2014 15:38 Uchwała Nr 6496/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2014
25.11.2014 14:03 Uchwała Nr 6495/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
19.11.2014 08:49 Uchwała Nr 6494/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6420/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2014 i 2015 roku na realizację zadania pn. "Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój" - Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
19.11.2014 08:48 Uchwała Nr 6493/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji DOBRZE ŻE JESTEŚ złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.11.2014 08:47 Uchwała Nr 6492/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zlecenia Świdnickiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.11.2014 08:46 Uchwała Nr 6491/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Ziemi Krośnickiej „BRANDA" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.11.2014 08:45 Uchwała Nr 6490/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zlecenia Europejskiemu Instytutowi Demokracji realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.11.2014 08:44 Uchwała Nr 6489/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Klub Mamuśki realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.11.2014 08:41 Uchwała Nr 6488/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokości stypendium za wyniki w nauce uzyskane w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu
19.11.2014 08:40 Uchwała Nr 6487/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokości stypendium za wyniki w nauce uzyskane w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
19.11.2014 08:39 Uchwała Nr 6486/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wysokości stypendium za wyniki w nauce uzyskane w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna