Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2014 13:36 Uchwała Nr 6545/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2014
12.12.2014 13:34 Uchwała Nr 6544/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
03.12.2014 13:22 Uchwała Nr 6543/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
03.12.2014 13:21 Uchwała Nr 6542/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu na użyczenie pomieszczeń pod usługi czystości
03.12.2014 13:20 Uchwała Nr 6541/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na 2015 rok
03.12.2014 13:19 Uchwała Nr 6540/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2015 rok Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
03.12.2014 13:18 Uchwała Nr 6539/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2014 rok po zmianach Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
03.12.2014 13:17 Uchwała Nr 6538/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wydziału Wdrażania Technologii Informacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego do podpisywania umów wymienionych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 106 poz. 675 z późn. zm.) dotyczących warunków korzystania z nieruchomości na potrzeby prowadzonej budowy...
03.12.2014 13:16 Uchwała Nr 6537/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Szczęśliwych Emerytów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
03.12.2014 13:14 Uchwała Nr 6536/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5138/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
03.12.2014 13:12 Uchwała Nr 6535/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia kwoty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej w 2015 r.
03.12.2014 13:12 Uchwała Nr 6534/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Odra-Film za 2014 rok
03.12.2014 13:08 Uchwała Nr 6533/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Zaodrze w Oławie”; „Przebudowa ulicy Sanatoryjnej drogi gminnej nr 115310D w Szklarskiej Porębie na odcinku zlokalizowanym w rejonie Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Izer-Med. Spółka z o.o. ul. Sanatoryjna 1”
08.12.2014 10:15 Uchwała Nr 6532/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Kąty Wrocławskie, gminy Kostomłoty, miasta Kudowa-Zdrój, miasta Syców, gminy Trzebnica; uzgodnienia projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Kudowa-Zdrój, miasta Wrocław; uzgodnienia projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów..."
03.12.2014 13:07 Uchwała Nr 6531/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" Sp. z o.o. o włączenie do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" nieruchomości położonych na terenie miasta Wrocław
03.12.2014 13:06 Uchwała Nr 6530/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 247/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad realizacji przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Projektu systemowego pt. Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - II, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności...
03.12.2014 13:05 Uchwała Nr 6529/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały 3399/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. "Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO" w ramach Priorytetu 10 "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
03.12.2014 13:04 Uchwała Nr 6528/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5080/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. "Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2014 roku" w ramach Priorytetu 10 "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
11.12.2014 09:20 Uchwała Nr 6527/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
03.12.2014 13:02 Uchwała Nr 6526/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi brokerskie na potrzeby Wydziału Mienia Wojewódzkiego
11.12.2014 09:17 Uchwała Nr 6525/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
03.12.2014 13:01 Uchwała Nr 6524/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03.12.2014 12:59 Uchwała Nr 6523/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6466/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiej Federacji Sportu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
05.12.2014 09:20 Uchwała Nr 6522/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2014
05.12.2014 11:01 Uchwała Nr 6521/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
05.12.2014 10:25 Uchwała Nr 6520/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
27.11.2014 13:56 Uchwała Nr 6519/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Kasprowicza 64-66 - w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
27.11.2014 13:54 Uchwała Nr 6518/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Ginekologiczno-Położniczemu im. E. Biernackiego w Wałbrzychu na zbycie agregatu prądotwórczego
27.11.2014 13:51 Uchwała Nr 6517/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji EVANGELIUM VITAE złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.11.2014 13:49 Uchwała Nr 6516/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2097/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna