Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2014 15:43 Uchwała Nr 6575/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 497/11 AM-2 obręb Uciechów objętej księgą wieczystą SW1D/00008127/4
17.12.2014 15:42 Uchwała Nr 6574/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2015 na realizację zadania pn. „Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
17.12.2014 15:41 Uchwała Nr 6573/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego oraz użyczenie mienia ruchomego wraz z powierzchnią Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
07.01.2015 13:53 Uchwała Nr 6572/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2014 roku na realizację zadania pn. "Dolnośląskie e-zdrowie - Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu"
17.12.2014 15:40 Uchwała Nr 6571/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego Wolf Boi Team Jiu-Jitsu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.12.2014 15:26 Uchwała Nr 6570/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego
17.12.2014 15:26 Uchwała Nr 6569/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze za 2014 rok
17.12.2014 15:22 Uchwała Nr 6568/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następującego zadania: ‐ „Przebudowa ulicy Sprzymierzeńców w Świdnicy”
18.12.2014 12:50 Uchwała Nr 6567/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: ‐ uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów miasta Prochowice; ‐ uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów; ‐ uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko; ‐ wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Czernica,
07.01.2015 11:43 Uchwała Nr 6566/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6498/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
17.12.2014 15:22 Uchwała Nr 6565/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4386/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uczestnictwa w ramach projektu pn. "Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku"
17.12.2014 15:21 Uchwała Nr 6564/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2781/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad realizacji Projektu systemowego pt. Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 W
17.12.2014 15:20 Uchwała Nr 6563/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2115/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad realizacji Projektu systemowego pt. Grant Plus, w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz
15.01.2015 16:19 Uchwała Nr 6562/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
17.12.2014 15:16 Uchwała Nr 6561/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
31.12.2014 10:41 Uchwała Nr 6560/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich
19.12.2014 15:51 Uchwała Nr 6559/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2014
19.12.2014 15:49 Uchwała Nr 6558/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
19.12.2014 15:48 Uchwała Nr 6557/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
12.12.2014 07:59 Uchwała Nr 6556/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
12.12.2014 07:58 Uchwała Nr 6555/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
12.12.2014 07:56 Uchwała Nr 6554/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
11.12.2014 09:41 Uchwała Nr 6553/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
11.12.2014 09:32 Uchwała Nr 6552/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy
11.12.2014 09:30 Uchwała Nr 6551/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
12.12.2014 16:45 Uchwała Nr 6550/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następującego zadania: ‐ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” na odcinku od KM 0+000,00 do KM 1+772,00
12.12.2014 16:41 Uchwała Nr 6549/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: ‐ uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Marcinowice, gminy Trzebnica, gminy Sobótka, miasta Strzelin, miasta Wrocław, miasta Kłodzko; ‐ uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żmigród; ‐ wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta i gminy Oborniki Śląskie
11.12.2014 09:28 Uchwała Nr 6548/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów Wyboru Pośredników Finansowych dla produktu finansowego Pożyczka Globalna (konkurs nr 2.7/2014/DFP) w ramach Projektu "Dolnośląski Fundusz Powierniczy" nr RPDS.01.03.00-02-001/09 realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
11.12.2014 09:27 Uchwała Nr 6547/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów Instytucji Zarządzającej RPO w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
11.12.2014 09:21 Uchwała Nr 6546/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna