Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2014 12:16 Uchwała Nr 6605/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Jeździeckiego Partynice złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
31.12.2014 12:13 Uchwała Nr 6604/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
31.12.2014 12:12 Uchwała Nr 6603/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania i powołania dyrektora Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
31.12.2014 12:11 Uchwała Nr 6602/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania i powołania dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
31.12.2014 12:10 Uchwała Nr 6601/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następującego zadania: „Budowa drogi dojazdowej w Trzebnicy i Nowym Dworze - zad. I i II”
31.12.2014 12:07 Uchwała Nr 6600/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Jordanów Śląski, gminy Lwówek Śląski, gminy Żarów, gminy Łagiewniki; uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec; uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda; uzgodnienia projektów zmian studium...
31.12.2014 12:06 Uchwała Nr 6599/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli Projektów RPO na I kwartał 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
31.12.2014 12:03 Uchwała Nr 6598/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4650/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 września 2013 r. w spawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Wierzbiak - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica" w ramach Działania nr 4.4 "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom" w Priorytecie nr 4 "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa...
31.12.2014 12:02 Uchwała Nr 6597/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3948/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Lipki – Oława - modernizacja obwałowań gm. Oława i Jelcz Laskowice. Modernizacja wału W-1(OM)" w ramach Działania nr 4.4 „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom" w Priorytecie nr 4 „Poprawa stanu środowiska...
31.12.2014 12:00 Uchwała Nr 6596/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3767/III/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask” w ramach Działania nr 2.2 Rozwój usług elektronicznych w Priorytecie nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”)...
31.12.2014 11:58 Uchwała Nr 6595/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5081/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. "Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" w ramach Priorytetu 10 "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
31.12.2014 11:56 Uchwała Nr 6594/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5074/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Obsługa wyboru i realizacji projektów RPO WD w latach 2014 – 2015” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
31.12.2014 11:53 Uchwała Nr 6593/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. "Strona internetowa RPO" w ramach Priorytetu 10 "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
31.12.2014 11:51 Uchwała Nr 6592/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. "Realizacja projektów Pomocy Technicznej" w ramach Priorytetu 10 "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
31.12.2014 11:50 Uchwała Nr 6591/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektu Instytucji Zarządzającej RPO w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
31.12.2014 11:48 Uchwała Nr 6590/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 960/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
05.01.2015 09:01 Uchwała Nr 6589/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD)
15.01.2015 16:23 Uchwała Nr 6588/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie realizacji Zintegrowanego Podejścia Terytorialnego w prowadzeniu polityki rozwoju regionalnego
15.01.2015 16:22 Uchwała Nr 6587/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia ruchomego wraz z powierzchnią Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
15.01.2015 16:21 Uchwała Nr 6586/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
31.12.2014 10:53 Uchwała Nr 6585/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
31.12.2014 10:53 Uchwała Nr 6584/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
31.12.2014 10:51 Uchwała Nr 6583/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4086/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wyboru projektów w trybie systemowym do dofinansowania w ramach Działania 3.3 "Transport miejski i podmiejski" w Priorytecie III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ("Transport") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) z późn. zm...
31.12.2014 10:50 Uchwała Nr 6582/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4556/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" w Priorytecie IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta") Regionalnego Programu Operacyjnego...
17.12.2014 15:57 Uchwała Nr 6581/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia dla jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków
22.12.2014 15:00 Uchwała Nr 6580/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2014
07.01.2015 15:47 Uchwała Nr 6579/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
17.12.2014 15:55 Uchwała Nr 6578/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I kwartał 2015 r.
17.12.2014 15:54 Uchwała Nr 6577/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6305/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2014 r.
17.12.2014 15:44 Uchwała Nr 6576/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oraz Ministrowi Środowiska

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna