Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2014 11:43 Uchwała Nr 6335/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
22.10.2014 14:35 Uchwała Nr 6334/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wydania opinii dla opracowania pt.: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnica"
22.10.2014 14:30 Uchwała Nr 6333/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie planowanej restrukturyzacji spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. oraz propozycji podpisania Porozumienia w sprawie restrukturyzacji spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
22.10.2014 14:20 Uchwała Nr 6332/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" spółka akcyjna
15.10.2014 09:27 Uchwała Nr 6331/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5171/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.10.2014 09:25 Uchwała Nr 6330/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2014
15.10.2014 09:23 Uchwała Nr 6329/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
15.10.2014 09:20 Uchwała Nr 6328/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 25 września 2014 r.
13.10.2014 14:02 Uchwała Nr 6327/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2053/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych
13.10.2014 13:58 Uchwała Nr 6326/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 661/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych
13.10.2014 13:52 Uchwała Nr 6325/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-188-ARiMR/8/z "Sporządzanie i poprawa zlecenia płatności oraz ustalanie nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych dla działań 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi, 321...
13.10.2014 13:47 Uchwała Nr 6324/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie stypendiów dla ucznia „Sprawny uczeń” w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2014/2015
15.10.2014 09:17 Uchwała Nr 6323/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w roku 2014 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
13.10.2014 13:42 Uchwała Nr 6322/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Okręgowemu Związkowi Pływackiemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.10.2014 13:37 Uchwała Nr 6321/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5138/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.10.2014 13:23 Uchwała Nr 6320/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: „Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Zamenhofa”, miasto Świdnica; „Budowa ul. Ceglanej wraz z włączeniem do ul. Zamenhofa”, miasto Świdnica
21.10.2014 11:51 Uchwała Nr 6319/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Bielawa, gminy Czernica, gminy Jelcz-Laskowice, gminy Kobierzyce, gminy Łagiewniki, miasta Piechowice, gminy Żórawina; uzgodnienia projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, gminy Lubin, gminy Oborniki Śląskie, gminy Prusice...
13.10.2014 13:17 Uchwała Nr 6318/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wniosków do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
13.10.2014 13:10 Uchwała Nr 6317/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w wartości dofinansowania zadania oraz akceptacji realizacji nowego zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2014
13.10.2014 13:03 Uchwała Nr 6316/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5580/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad funkcjonowania Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2014
14.10.2014 11:27 Uchwała Nr 6315/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2014 r. w przedmiocie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej
13.10.2014 12:57 Uchwała Nr 6314/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 6280/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu
13.10.2014 12:52 Uchwała Nr 6313/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 6279/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu
16.10.2014 11:57 Uchwała Nr 6312/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie agregatów pompowych
02.10.2014 10:45 Uchwała Nr 6311/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia kwot dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2014 roku
06.10.2014 10:10 Uchwała Nr 6310/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2014
03.10.2014 12:16 Uchwała Nr 6309/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
15.10.2014 08:13 Uchwała Nr 6308/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
02.10.2014 10:44 Uchwała Nr 6307/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektów PT RPO WD przeprowadzanych w siedzibie IZ RPO WD w 2015 r.
02.10.2014 10:43 Uchwała Nr 6306/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na miejscu realizacji projektów PT RPO WD w 2015 r.

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna