Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2015 15:00 Uchwała Nr 22/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na Prezesa Zarządu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
14.01.2015 14:59 Uchwała Nr 21/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie nagrody rocznej za 2013 rok dla Prezesa Zarządu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
15.01.2015 16:37 Uchwała Nr 20/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "Arleg" spółka akcyjna
15.01.2015 16:36 Uchwała Nr 19/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. "Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2015 roku" w ramach Priorytetu 10 "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
14.01.2015 14:58 Uchwała Nr 18/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania i powołania dyrektora Instytucji Kultury „Odra - Film" we Wrocławiu
23.01.2015 10:04 Uchwała Nr 17/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2014
23.01.2015 10:04 Uchwała Nr 16/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
23.01.2015 10:03 Uchwała Nr 15/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
23.01.2015 10:01 Uchwała Nr 14/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.01.2015 16:35 Uchwała Nr 13/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spóła akcyjna
15.01.2015 16:34 Uchwała Nr 12/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spółka akcyjna
15.01.2015 16:33 Uchwała Nr 11/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5624/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na rok 2014
15.01.2015 16:32 Uchwała Nr 10/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5385/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.
14.01.2015 14:57 Uchwała Nr 9/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
23.01.2015 10:00 Uchwała Nr 8/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
23.01.2015 09:59 Uchwała Nr 7/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Karty wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania umów/wydawania decyzji w ramach PROW 2007 – 2013
15.01.2015 16:31 Uchwała Nr 6/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego przysługujących od Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
15.01.2015 16:30 Uchwała Nr 5/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego przysługującej od Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
14.01.2015 14:56 Uchwała Nr 4/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
23.01.2015 09:58 Uchwała Nr 3/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2014
23.01.2015 09:55 Uchwała Nr 2/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
15.01.2015 16:27 Uchwała Nr 1/V/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do podpisania Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
15.01.2015 16:25 Uchwała Nr 6613/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4760/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
31.12.2014 12:22 Uchwała Nr 6612/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 6451/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na rok 2015
31.12.2014 12:21 Uchwała Nr 6611/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu za 2014 rok
31.12.2014 12:20 Uchwała Nr 6610/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku na realizację zadania pn. "Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy" dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu
07.01.2015 11:26 Uchwała Nr 6609/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5624/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na rok 2014
31.12.2014 12:19 Uchwała Nr 6608/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5385/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.
31.12.2014 12:18 Uchwała Nr 6607/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6525/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
31.12.2014 12:17 Uchwała Nr 6606/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zlecenia Regionalnej Radzie Olimpijskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1 2 3 4 5 6 następna