Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2013 15:30 XLII/452/a Uchwała w sprawie przyznania Zofii Sikorze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 15:29 XLII/453/a Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Hawryszowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 15:28 XLII/454/a Uchwała w sprawie przyznania Krystynowi Chudobie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 15:27 XLII/455/a Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Antkowiakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 15:26 XLII/456/a Uchwała w sprawie przyznania Małgorzacie Bugajny Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 15:25 XLII/457/a Uchwała w sprawie przyznania Ewie Parfianowicz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 15:23 XLII/458/a Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Norko Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 15:06 XLII/459/a Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Zajdlowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 15:05 XLII/460/a Uchwała w sprawie przyznania Mieczysławowi Jończykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 15:03 XLII/461/a Uchwała w sprawie przyznania Markowi Lechkiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 15:02 XLII/463/a Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Drabczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 15:02 XLII/462/a Uchwała w sprawie przyznania Henryce Przybyłowicz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
30.10.2013 14:59 XLII/464/a Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Królowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
25.09.2013 15:30 XL/586/a Uchwała w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
25.09.2013 15:28 XL/585/a Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w granicach administracyjnych m. Wałbrzych
25.09.2013 15:26 XL/584/a Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie Gminy Walim
25.09.2013 15:25 XL/583/a Uchwała w sprawie przyznania Bronisławowi Zatheyowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
25.09.2013 15:24 XL/582/a Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi ... na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
20.09.2013 12:29 Sesja XL Porządek obrad
19.09.2013 09:32 XL/400/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1094/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowych wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2013
19.09.2013 09:31 XL/401/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/671/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością w charakterze członka stowarzyszonego ze statusem obserwatora
19.09.2013 09:29 XL/565/a Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowych wybranym jednostkom samorządu terytorialnego na sfinansowanie wkładu własnego w ramach projektu „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”
19.09.2013 09:27 XL/402/a Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Szklarska Poręba na wsparcie organizacji Pucharu Świata w narciarstwie biegowym w Szklarskiej Porębie
19.09.2013 09:23 XL/566/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/765/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego
19.09.2013 09:22 XL/567/a Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017
19.09.2013 09:21 XL/403/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/837/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy
19.09.2013 09:18 XL/412/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
19.09.2013 09:17 XL/404/a Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim w sprawie przyjęcia powierzonego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica – Żary i Żary – Węgliniec
19.09.2013 09:15 XL/405/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/369/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Rokitnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 na odcinku od km 34+605 do 35+332”
19.09.2013 09:14 XL/406/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/368/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Jerzmanice - Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku od km 37+680 do 38+557”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna