Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2020 15:26 Uchwała Nr 2414/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1822/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
31.07.2020 08:11 Uchwała Nr 2413/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
11.08.2020 13:19 Uchwała Nr 2412/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
11.08.2020 13:17 Uchwała Nr 2411/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wskazania przez Województwo Dolnośląskie kandydata na członka zarządu spółki Stawy Milickie
29.07.2020 10:38 Uchwała Nr 2410/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1467/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020
29.07.2020 10:36 Uchwała Nr 2409/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 463/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji procesu budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu
29.07.2020 10:35 Uchwała Nr 2408/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2081/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
28.07.2020 08:50 Uchwała Nr 2407/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
28.07.2020 08:49 Uchwała Nr 2406/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
28.07.2020 08:47 Uchwała Nr 2405/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
28.07.2020 08:44 Uchwała Nr 2404/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
28.07.2020 08:43 Uchwała Nr 2403/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
28.07.2020 08:42 Uchwała Nr 2402/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
28.07.2020 08:40 Uchwała Nr 2401/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2339/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
28.07.2020 08:39 Uchwała Nr 2400/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020
28.07.2020 08:36 Uchwała Nr 2399/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
31.07.2020 08:35 Uchwała Nr 2398/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
28.07.2020 08:33 Uchwała Nr 2397/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Rataja 32 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
28.07.2020 08:29 Uchwała Nr 2396/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad wspólnego użytkowania nieruchomości przeznaczonych na wykonywanie działalności statutowej przez jednostki organizacyjne Województwa Dolnośląskiego
28.07.2020 08:27 Uchwała Nr 2395/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i o możliwościach zapoznania się z treścią przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją
28.07.2020 08:25 Uchwała Nr 2394/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców z Dolnego Śląska w targach w 2020 r. organizowanych w ramach projektu "Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych"
28.07.2020 08:24 Uchwała Nr 2393/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu
28.07.2020 08:23 Uchwała Nr 2392/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wydania opinii do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebnica"
28.07.2020 08:21 Uchwała Nr 2391/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników badania oraz tabeli rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn.: "Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020"
28.07.2020 07:38 Uchwała Nr 2390/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpoczęcia procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego w ramach priorytetu inwestycyjnego 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, wskazanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
28.07.2020 07:36 Uchwała Nr 2389/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy dotacji na lata 2020-2021 na realizację zadania pn.: Koszty połączenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z Obwodem Lecznictwa Kolejowego
28.07.2020 07:35 Uchwała Nr 2388/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie pokrycia straty netto Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy za rok obrotowy 2019
28.07.2020 07:34 Uchwała Nr 2387/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu w 2020 roku dotacji na realizację zadania pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
28.07.2020 07:33 Uchwała Nr 2386/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
28.07.2020 07:32 Uchwała Nr 2385/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Warto Pomagać" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna