Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2020 13:55 Uchwała Nr 2444/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.08.2020 13:54 Uchwała Nr 2443/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.08.2020 13:53 Uchwała Nr 2442/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Wrocław spółka akcyjna
11.08.2020 13:52 Uchwała Nr 2441/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Wrocław spółka akcyjna
11.08.2020 13:51 Uchwała Nr 2440/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2170/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty netto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy za rok obrotowy 2019
11.08.2020 13:50 Uchwała Nr 2439/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku
11.08.2020 13:49 Uchwała Nr 2438/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 810/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzania i zmiany w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego dokumentów związanych z administrowaniem i zarządzaniem środkami finansowymi pochodzącymi z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” zaangażowanymi i niezaangażowanymi w umowy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz pochodzącymi ze zwrotów od MŚP
11.08.2020 13:48 Uchwała Nr 2437/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie głosowania pisemnego wspólnika spółki POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.08.2020 13:46 Uchwała Nr 2436/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.08.2020 13:45 Uchwała Nr 2435/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.08.2020 13:44 Uchwała Nr 2434/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Sanatoria Dolnośląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.08.2020 13:43 Uchwała Nr 2433/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.08.2020 13:28 Uchwała Nr 2432/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wniesienia dopłaty przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
04.08.2020 13:13 Uchwała Nr 2431/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020
04.08.2020 13:10 Uchwała Nr 2430/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
31.07.2020 08:10 Uchwała Nr 2429/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 16 lipca 2020 r.
29.07.2020 15:44 Uchwała Nr 2428/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
29.07.2020 15:43 Uchwała Nr 2427/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za pierwsze półrocze 2020 r.
29.07.2020 15:42 Uchwała Nr 2426/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaworze przy ul. Kuzienniczej - w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego
29.07.2020 15:41 Uchwała Nr 2425/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.09.03.00-02-0023/20 o dofinansowanie projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej nr 9 „Włączenie społeczne” Działania nr 9.3 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
29.07.2020 15:39 Uchwała Nr 2424/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-495-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o zaliczkę dla działania M19 w ramach PROW na lata 2014-2020
29.07.2020 15:38 Uchwała Nr 2423/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-358-ARiMR/3/z Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR
29.07.2020 15:37 Uchwała Nr 2422/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. Rozwoju Energetyki Województwa Dolnośląskiego
29.07.2020 15:36 Uchwała Nr 2421/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przekazania dotacji celowej w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020"
29.07.2020 15:35 Uchwała Nr 2420/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 853/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
29.07.2020 15:34 Uchwała Nr 2419/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
29.07.2020 15:31 Uchwała Nr 2418/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.
29.07.2020 15:30 Uchwała Nr 2417/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Górnik Wałbrzych 2010 realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
29.07.2020 15:29 Uchwała Nr 2416/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1625/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
29.07.2020 15:27 Uchwała Nr 2415/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1555/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - nabór horyzontalny Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna