Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2020 13:16 Uchwała Nr 2474/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w celu przeprowadzenia uzgodnień i konsultacji
13.08.2020 13:14 Uchwała Nr 2473/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa
13.08.2020 13:13 Uchwała Nr 2472/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie identyfikacji projektu pn. "Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej - etap I" planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
13.08.2020 13:12 Uchwała Nr 2471/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zlecenia „Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.08.2020 13:11 Uchwała Nr 2470/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1625/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13.08.2020 13:09 Uchwała Nr 2469/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
13.08.2020 13:08 Uchwała Nr 2468/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na rok szkolny 2020/2021
13.08.2020 13:07 Uchwała Nr 2467/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
13.08.2020 13:06 Uchwała Nr 2466/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
13.08.2020 13:04 Uchwała Nr 2465/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2333/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu na nieodpłatne użyczenie pojazdu specjalno - sanitarnego Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze
13.08.2020 13:03 Uchwała Nr 2464/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2016/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu na nieodpłatne użyczenie pojazdu specjalno - sanitarnego Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze
13.08.2020 13:02 Uchwała Nr 2463/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945)
13.08.2020 13:01 Uchwała Nr 2462/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945)
13.08.2020 13:00 Uchwała Nr 2461/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.04.03.03-IZ.00-02-373/19)
13.08.2020 12:59 Uchwała Nr 2460/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe - horyzontalne (Nr naboru RPDS.04.03.01-IZ.00-02-393/20)
13.08.2020 12:57 Uchwała Nr 2459/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1597/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.1 Bezpieczeństwo - konkurs horyzontalny dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszaru ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.05.01-IZ.00-02-353/19)
13.08.2020 12:56 Uchwała Nr 2458/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20)
13.08.2020 12:55 Uchwała Nr 2457/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4913/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
13.08.2020 12:53 Uchwała Nr 2456/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Strzeliński od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0131/19, pn. "Szansa na zmianę II"
13.08.2020 12:52 Uchwała Nr 2455/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Jaworski, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0120/19, pn. Bądźmy razem
13.08.2020 12:51 Uchwała Nr 2454/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Lubiński od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.01.01-02-0118/19, pn. "Drogowskaz w przyszłość"
13.08.2020 12:49 Uchwała Nr 2453/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Piotra Piechockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Freshlife24 Piotr Piechocki, od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.07.00-02-0008/20 pn. "Realizacja programu zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców subregionu legnicko-głogowskiego"
11.08.2020 14:05 Uchwała Nr 2452/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
11.08.2020 14:03 Uchwała Nr 2451/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Gminy Kobierzyce od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.04.02.02-02-0002/20 pn. „Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Kobierzyce wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim”
11.08.2020 14:02 Uchwała Nr 2450/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.08.2020 14:01 Uchwała Nr 2449/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki „Nowy Szpital Wojewódzki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.08.2020 14:00 Uchwała Nr 2448/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.08.2020 13:59 Uchwała Nr 2447/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11.08.2020 13:58 Uchwała Nr 2446/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna
11.08.2020 13:56 Uchwała Nr 2445/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna