Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2020 12:48 Uchwała Nr 2279/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
07.07.2020 12:46 Uchwała Nr 2278/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
02.07.2020 13:55 Uchwała Nr 2277/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia Typ 9802 nr 97990 w zakresie nieruchomości zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Rataja 32
02.07.2020 13:53 Uchwała Nr 2276/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2118/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.09.03.00-02-0022/20 o dofinansowanie projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej nr 9 "Włączenie społeczne" Działania nr 9.3 "Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
02.07.2020 13:51 Uchwała Nr 2275/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.08.02.00-02-0001/20 o dofinansowanie projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 8 "Rynek pracy" Działania nr 8.2 "Wsparcie osób poszukujących pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
02.07.2020 13:49 Uchwała Nr 2274/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Planu rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030
02.07.2020 13:47 Uchwała Nr 2273/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi" dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" w 2020 roku
02.07.2020 13:46 Uchwała Nr 2272/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. Rozwoju Energetyki Województwa Dolnośląskiego
02.07.2020 13:44 Uchwała Nr 2271/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji programu rozwoju pn. "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
02.07.2020 13:41 Uchwała Nr 2270/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników badania oraz tabeli rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. "Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"
02.07.2020 13:38 Uchwała Nr 2269/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska Kierownika projektu w Dolnośląskiej Szkole Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu
02.07.2020 13:36 Uchwała Nr 2268/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.
02.07.2020 13:33 Uchwała Nr 2267/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 - aktualizacja"
02.07.2020 13:32 Uchwała Nr 2266/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Obwodowi Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 2020 roku dotacji na realizację zadania pn.: Koszty połączenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z Obwodem Lecznictwa Kolejowego
02.07.2020 13:30 Uchwała Nr 2265/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1887/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w 2020 roku dotacji na realizację zadania pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
02.07.2020 13:27 Uchwała Nr 2264/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1886/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu w 2020 roku dotacji na realizację zadania pn.: Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
02.07.2020 13:25 Uchwała Nr 2263/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1257/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "REGIONS4PERMED" dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
02.07.2020 13:24 Uchwała Nr 2262/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5132/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „UPRIGHT” dla Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
02.07.2020 13:22 Uchwała Nr 2261/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5131/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „UPRIGHT” dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
02.07.2020 13:18 Uchwała Nr 2260/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1468/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
02.07.2020 13:16 Uchwała Nr 2259/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1185/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
02.07.2020 13:13 Uchwała Nr 2258/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1184/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Decyzji o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
02.07.2020 13:09 Uchwała Nr 2257/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gminy Szczytna, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0063/19, pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Szczytna"
02.07.2020 13:07 Uchwała Nr 2256/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - "Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego", od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0089/19, pn. "Profesjonalne usługi społeczne: Opiekun osoby niesamodzielnej"
02.07.2020 13:06 Uchwała Nr 2255/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0029/19, pn. Pogodna Jesień Życia w powiecie górowskim
02.07.2020 13:05 Uchwała Nr 2254/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0025/19, pn. "Zaopiekowani"
02.07.2020 13:04 Uchwała Nr 2253/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.02-02-0017/19, pn. "Wdrożenie przez firmę ŚPBDiM innowacji produktowej i procesowej polegającej na wykorzystaniu do budowy dróg nawierzchni asfaltowej ze zwiększoną ilością destruktu"
02.07.2020 13:02 Uchwała Nr 2252/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na czerwiec 2020 r.
02.07.2020 13:01 Uchwała Nr 2251/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
02.07.2020 12:59 Uchwała Nr 2250/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AJ (Numer naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-360/19)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna