Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2020 14:51 Uchwała Nr 2534/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu aktualizacji programu rozwoju pn. "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2030"
09.09.2020 12:19 Uchwała Nr 2533/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1625/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
31.08.2020 14:50 Uchwała Nr 2532/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2020/2021, terminu i trybu składania uzupełnień oraz trybu odwołania od decyzji Komisji w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
31.08.2020 14:48 Uchwała Nr 2531/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
31.08.2020 14:47 Uchwała Nr 2530/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Zarządu Województwa Dolnośląskiego do komisji konkursowej dolnośląskiego konkursu filmowego prowadzonego przez instytucję Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu
31.08.2020 14:46 Uchwała Nr 2529/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2045/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z późn. zm.
31.08.2020 14:45 Uchwała Nr 2528/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Gmina Lewin Kłodzki, od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0102/19, pn. Aktywni seniorzy w Lewinie Kłodzkim
31.08.2020 14:44 Uchwała Nr 2527/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Gminy Olszyna od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0096/19, pn. "Szczęśliwi seniorzy w Klubie Seniora Pięknego Wieku w Olszynie"
31.08.2020 14:42 Uchwała Nr 2526/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Fundacji "Eudajmonia" od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0082/19, pn. "Kompleksowe wsparcie asystenckie i opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów z Dolnego Śląska"
31.08.2020 14:41 Uchwała Nr 2525/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.07.00-02-0021/20, pn. „Profilaktyka cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców Wrocławia i subregionu wrocławskiego”
31.08.2020 14:40 Uchwała Nr 2524/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursów dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - nabór ZIT AJ i Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - nabór ZIT AW Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
31.08.2020 14:39 Uchwała Nr 2523/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na sierpień 2020 r.
31.08.2020 14:36 Uchwała Nr 2522/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
31.08.2020 14:32 Uchwała Nr 2521/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu Sprawozdania rocznego za rok 2019 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
01.09.2020 12:16 Uchwała Nr 2520/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
01.09.2020 12:13 Uchwała Nr 2519/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Port Lotniczy Wrocław” spółka akcyjna
01.09.2020 12:03 Uchwała Nr 2518/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany posiadanych przez Województwo Dolnośląskie akcji spółki „Port Lotniczy Wrocław” spółka akcyjna
28.08.2020 15:49 Uchwała Nr 2517/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
24.08.2020 12:23 Uchwała Nr 2516/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
24.08.2020 12:22 Uchwała Nr 2515/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu
24.08.2020 12:22 Uchwała Nr 2514/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
04.09.2020 08:39 Uchwała Nr 2513/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
24.08.2020 12:20 Uchwała Nr 2512/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
24.08.2020 12:19 Uchwała Nr 2511/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia Biuru Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dodatkowych zadań polegających na zawieraniu umów dzierżawy, najmu oraz użyczenia składników majątkowych ruchomych i nieruchomych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
24.08.2020 12:18 Uchwała Nr 2510/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2118/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.09.03.00-02-0022/20 o dofinansowanie projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej nr 9 "Włączenie społeczne" Działania nr 9.3 "Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
24.08.2020 12:17 Uchwała Nr 2509/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ul. Cmentarnej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 140/1 o pow. 0,0024 ha, AM-15, obręb 3 – Nowa Ruda
24.08.2020 12:15 Uchwała Nr 2508/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.08.2020 12:14 Uchwała Nr 2507/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji WROACTIV złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.08.2020 12:13 Uchwała Nr 2506/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zlecenia Ośrodkowi Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży Strzelec w Legnicy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.08.2020 12:12 Uchwała Nr 2505/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmiany zadań w ramach kwoty przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna