Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2020 14:09 Uchwała Nr 2309/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 498/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego
07.07.2020 14:06 Uchwała Nr 2308/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1750/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
09.07.2020 18:04 Uchwała Nr 2307/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020
09.07.2020 18:03 Uchwała Nr 2306/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
09.07.2020 18:02 Uchwała Nr 2305/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 29 czerwca 2020 r.
14.07.2020 08:05 Uchwała Nr 2304/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2150/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II i III kwartał 2020 r.
07.07.2020 14:04 Uchwała Nr 2303/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania
07.07.2020 14:03 Uchwała Nr 2302/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Sudeckiej 5, 5A, 5D, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 559/25 o pow. 1,0657 ha, AM-11, obręb 0001 Stronie Śląskie
07.07.2020 14:01 Uchwała Nr 2301/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Agnieszki Wałęgi, p.o. Zastępcy Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego, do działania w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego
07.07.2020 13:58 Uchwała Nr 2300/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2020"
07.07.2020 13:56 Uchwała Nr 2299/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „CircE – European region toward Circular Economy”
07.07.2020 13:54 Uchwała Nr 2298/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 738/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie procedury monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 za pomocą Kart zadań oraz Kart sprawozdawczości z przebiegu realizacji przedsięwzięć
07.07.2020 13:52 Uchwała Nr 2297/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2020/2021 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego „zDolny Śląsk”
07.07.2020 13:51 Uchwała Nr 2296/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0073/19 pn. „Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w m. Wrocław”
07.07.2020 13:50 Uchwała Nr 2295/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – LEGNICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0043/19, pn. „Profesjonalne usługi opiekuńcze i asystenckie w społeczności lokalnej”
07.07.2020 13:48 Uchwała Nr 2294/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Gmina Miejska Kamienna Góra od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0028/19, pn. „Nie sami – asysta, pomoc, opieka”
07.07.2020 13:47 Uchwała Nr 2293/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów w zakresie poświadczania wydatków oraz dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
07.07.2020 13:46 Uchwała Nr 2292/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3851/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
07.07.2020 13:44 Uchwała Nr 2291/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2085/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2020 - 30 czerwca 2021
07.07.2020 13:43 Uchwała Nr 2290/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0092/19, pn. "Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Głogów"
07.07.2020 13:41 Uchwała Nr 2289/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0033/19, pn. Pogodna Jesień Życia na obszarach rewitalizacji w Wałbrzychu
07.07.2020 13:36 Uchwała Nr 2288/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gmina Legnickie Pole od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0019/19, pn. "Życie pasją jest - rozwój usług społecznych w Gminie Legnickie Pole"
07.07.2020 13:34 Uchwała Nr 2287/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - "FUNDACJA PRZYSTAŃ W ŚCINAWIE", od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0011/19, pn. PROFESJONALNA OPIEKA w Legnicko Głogowskim Okręgu Miedziowym
07.07.2020 13:33 Uchwała Nr 2286/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gmina Kondratowice od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0003/19, pn. "Pomaganie przez wspieranie"
07.07.2020 13:12 Uchwała Nr 2285/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1467/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020
15.07.2020 07:55 Uchwała Nr 2284/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-344-ARiMR/7/z Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich oraz „LEADER” - delegowanych do Samorządów Województw - PROW 2014-2020
07.07.2020 15:04 Uchwała Nr 2283/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
07.07.2020 15:01 Uchwała Nr 2282/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza
02.07.2020 13:57 Uchwała Nr 2281/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu
07.07.2020 12:49 Uchwała Nr 2280/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna