Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2020 09:01 Uchwała Nr 2339/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
15.07.2020 09:00 Uchwała Nr 2338/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas określony gruntu o powierzchni 48 m² pod mobilny punkt pobrań materiałów do badań na obecność koronawirusa SARS – CoV – 2
15.07.2020 08:59 Uchwała Nr 2337/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności w kwocie przewyższającej kwotę wskazaną w § 9, pkt 3) lit. a) Uchwały Nr LX/1078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym
15.07.2020 08:57 Uchwała Nr 2336/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1943/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 45, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 554/132 o pow. 0,1322 ha, AM-10, obręb 0001 Stronie Śląskie
15.07.2020 08:56 Uchwała Nr 2335/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Dworcowej 26, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 6/1 o pow. 0,1430 ha, AM-2, obręb 0005, Cieplice-V
15.07.2020 08:55 Uchwała Nr 2334/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 44 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
15.07.2020 08:54 Uchwała Nr 2333/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu na nieodpłatne użyczenie pojazdu specjalno - sanitarnego Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze
15.07.2020 08:53 Uchwała Nr 2332/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie "Różowe Okulary" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.07.2020 08:52 Uchwała Nr 2331/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jeleniej Górze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.07.2020 08:51 Uchwała Nr 2330/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.07.2020 08:50 Uchwała Nr 2329/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Milickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15.07.2020 08:46 Uchwała Nr 2328/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Uniwersytetowi Wrocławskiemu na realizację zadania pn.: XXIII Dolnośląski Festiwal Nauki 2020
15.07.2020 08:37 Uchwała Nr 2327/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gmina Stoszowice, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0047/19, pn. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Stoszowice
15.07.2020 08:36 Uchwała Nr 2326/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1936/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT AW (Infrastruktura przedszkolna), nabór nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19
15.07.2020 08:34 Uchwała Nr 2325/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1653/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe - ZIT AW (Samorządowe Instytucje Kultury), nabór nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-355/19
15.07.2020 08:33 Uchwała Nr 2324/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2250/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AJ (Numer naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-360/19)
15.07.2020 08:31 Uchwała Nr 2323/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1532/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19)
15.07.2020 08:29 Uchwała Nr 2322/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gminy Chocianów od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0104/19 pn. „Wspieramy seniorów z Gminy Chocianów”
15.07.2020 08:28 Uchwała Nr 2321/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Gminy Cieszków od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0095/19, pn. „Aktywny senior Gminy Cieszków”
15.07.2020 08:27 Uchwała Nr 2320/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – FUNDACJI CONCEPTUS od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0067/19, pn. „Asystenci wspierają osoby z niepełnosprawnościami”
15.07.2020 07:58 Uchwała Nr 2319/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – FUNDACJI CONCEPTUS od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0066/19, pn. „Lokalne usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami”
15.07.2020 07:54 Uchwała Nr 2318/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
15.07.2020 07:50 Uchwała Nr 2317/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
24.07.2020 12:32 Uchwała Nr 2316/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
24.07.2020 12:31 Uchwała Nr 2315/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
24.07.2020 12:28 Uchwała Nr 2314/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
24.07.2020 12:26 Uchwała Nr 2313/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2026/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie Planu zadań rekultywacyjnych na rok 2020
07.07.2020 14:17 Uchwała Nr 2312/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy
07.07.2020 14:15 Uchwała Nr 2311/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
07.07.2020 14:14 Uchwała Nr 2310/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna