Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2020 14:54 Uchwała Nr 2369/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5597/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
27.07.2020 14:52 Uchwała Nr 2368/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19)
27.07.2020 14:50 Uchwała Nr 2367/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2478/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wskazania Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) do pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
27.07.2020 14:49 Uchwała Nr 2366/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2160/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 5.2 System transportu kolejowego w Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
27.07.2020 14:47 Uchwała Nr 2365/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2159/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
27.07.2020 14:43 Uchwała Nr 2364/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2045/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
27.07.2020 14:30 Uchwała Nr 2363/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
27.07.2020 14:28 Uchwała Nr 2362/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – STOWARZYSZENIE "PROMYK" KŁODZKA POMOC SPOŁECZNA od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0046/19, pn. ZAOPIEKOWANI - kompleksowy program rozwoju usług opiekuńczych na terenie Kłodzka i Gminy Kłodzko
27.07.2020 14:26 Uchwała Nr 2361/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – THAMES SP. Z O.O. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.07.00-02-0001/20, pn. „Razem przeciw kleszczom - profilaktyka chorób odkleszczowych na terenie powiatu lubańskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego, wołowskiego i jeleniogórskiego”
27.07.2020 14:24 Uchwała Nr 2360/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
27.07.2020 14:13 Uchwała Nr 2359/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na lipiec 2020 r.
29.07.2020 10:33 Uchwała Nr 2358/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
29.07.2020 10:32 Uchwała Nr 2357/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
29.07.2020 10:31 Uchwała Nr 2356/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
29.07.2020 10:30 Uchwała Nr 2355/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
29.07.2020 10:28 Uchwała Nr 2354/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spółka akcyjna
29.07.2020 10:26 Uchwała Nr 2353/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" spółka akcyjna
24.07.2020 13:04 Uchwała Nr 2352/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna
24.07.2020 13:01 Uchwała Nr 2351/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
24.07.2020 13:00 Uchwała Nr 2350/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
24.07.2020 12:59 Uchwała Nr 2349/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
24.07.2020 12:56 Uchwała Nr 2348/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Opery Wrocławskiej
29.07.2020 10:25 Uchwała Nr 2347/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
24.07.2020 12:53 Uchwała Nr 2346/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dolnośląski Park Innowacji i Nauki spółka akcyjna
24.07.2020 12:52 Uchwała Nr 2345/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza
24.07.2020 12:50 Uchwała Nr 2344/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
24.07.2020 12:33 Uchwała Nr 2343/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wskazania kandydata na prezesa zarządu spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15.07.2020 09:04 Uchwała Nr 2342/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
15.07.2020 09:03 Uchwała Nr 2341/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
15.07.2020 09:02 Uchwała Nr 2340/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna