Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2020 10:08 Uchwała Nr 2594/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
08.09.2020 14:32 Uchwała Nr 2593/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu
08.09.2020 14:31 Uchwała Nr 2592/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu na wynajęcie pomieszczeń kuchenek oddziałowych oraz pomieszczeń biurowych
08.09.2020 14:29 Uchwała Nr 2591/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
08.09.2020 14:27 Uchwała Nr 2590/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
08.09.2020 14:25 Uchwała Nr 2589/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich
08.09.2020 14:23 Uchwała Nr 2588/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendiów studentom studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo i w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków studentów
08.09.2020 14:13 Uchwała Nr 2587/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1625/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
08.09.2020 14:11 Uchwała Nr 2586/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Hodunowi do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu województwa związanych z projektami realizowanymi przez Wydział Współpracy z Zagranicą w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Interreg, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz innych programów wykorzystujących środki zagraniczne
08.09.2020 14:08 Uchwała Nr 2585/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przedłużenia okresu dokonania kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
08.09.2020 14:06 Uchwała Nr 2584/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2501/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkurs horyzontalny (Nr naboru RPDS.10.04.01-IZ.00-02-375/19)
08.09.2020 14:05 Uchwała Nr 2583/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Tomasza Wolskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: VISTAMED & VERTIGO Tomasz Wolski, od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0024/19, pn. Domowa Empatia usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na obszarze Miasta Wrocław
08.09.2020 13:59 Uchwała Nr 2582/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
16.09.2020 14:05 Uchwała Nr 2581/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
16.09.2020 14:03 Uchwała Nr 2580/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
09.09.2020 09:41 Uchwała Nr 2579/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09.09.2020 09:34 Uchwała Nr 2578/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1307/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
09.09.2020 09:29 Uchwała Nr 2577/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki Sanatoria Dolnośląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09.09.2020 09:26 Uchwała Nr 2576/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie odwołania członka rady nadzorczej spółki Sanatoria Dolnośląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09.09.2020 09:18 Uchwała Nr 2575/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
03.09.2020 12:00 Uchwała Nr 2574/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020
03.09.2020 11:59 Uchwała Nr 2573/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
10.09.2020 10:44 Uchwała Nr 2572/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
01.09.2020 12:37 Uchwała Nr 2571/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ds. Inwestycji w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu
01.09.2020 12:36 Uchwała Nr 2570/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
01.09.2020 12:35 Uchwała Nr 2569/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Okręgowemu Związkowi Rugby realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
01.09.2020 12:34 Uchwała Nr 2568/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zlecenia Dolnośląskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
01.09.2020 12:32 Uchwała Nr 2567/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zlecenia Klubowi Jeździeckiemu BRAWURA realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
01.09.2020 12:31 Uchwała Nr 2566/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030
01.09.2020 12:29 Uchwała Nr 2565/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Legnicy na lata 2020-2035”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna