Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2020 07:31 Uchwała Nr 2384/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji "Razem Możemy Więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:29 Uchwała Nr 2383/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia "Promyk" Kłodzka Pomoc Społeczna złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:27 Uchwała Nr 2382/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:26 Uchwała Nr 2381/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia "Nasz dom" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:15 Uchwała Nr 2380/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:13 Uchwała Nr 2379/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Sudeckiemu Stowarzyszeniu Ekorozwoju Green Gate realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:11 Uchwała Nr 2378/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Fundacji Tu i Teraz realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
28.07.2020 07:14 Uchwała Nr 2377/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia "Fundacji Przystań w Ścinawie" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 15:23 Uchwała Nr 2376/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Bliżej Ciebie" przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 15:21 Uchwała Nr 2375/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Lądeckiej Fundacji Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 15:17 Uchwała Nr 2374/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Kłodzkiemu Stowarzyszeniu "Amazonki" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 15:14 Uchwała Nr 2373/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu św. Celestyna realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 15:11 Uchwała Nr 2372/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Fundacji L'Arche realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 14:58 Uchwała Nr 2371/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1625/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
27.07.2020 14:56 Uchwała Nr 2370/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0058/19, pn. „TANDEM – Środowiskowa Stacja Asystentury w Legnicy”
27.07.2020 14:54 Uchwała Nr 2369/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5597/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
27.07.2020 14:52 Uchwała Nr 2368/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19)
27.07.2020 14:50 Uchwała Nr 2367/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2478/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wskazania Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) do pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
27.07.2020 14:49 Uchwała Nr 2366/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2160/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 5.2 System transportu kolejowego w Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
27.07.2020 14:47 Uchwała Nr 2365/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2159/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
27.07.2020 14:43 Uchwała Nr 2364/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2045/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
27.07.2020 14:30 Uchwała Nr 2363/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
27.07.2020 14:28 Uchwała Nr 2362/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – STOWARZYSZENIE "PROMYK" KŁODZKA POMOC SPOŁECZNA od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.09.02.01-02-0046/19, pn. ZAOPIEKOWANI - kompleksowy program rozwoju usług opiekuńczych na terenie Kłodzka i Gminy Kłodzko
27.07.2020 14:26 Uchwała Nr 2361/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – THAMES SP. Z O.O. od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.07.00-02-0001/20, pn. „Razem przeciw kleszczom - profilaktyka chorób odkleszczowych na terenie powiatu lubańskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego, wołowskiego i jeleniogórskiego”
27.07.2020 14:24 Uchwała Nr 2360/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
27.07.2020 14:13 Uchwała Nr 2359/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na lipiec 2020 r.
29.07.2020 10:33 Uchwała Nr 2358/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
29.07.2020 10:32 Uchwała Nr 2357/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
29.07.2020 10:31 Uchwała Nr 2356/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Stawy Milickie spółka akcyjna
29.07.2020 10:30 Uchwała Nr 2355/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Stawy Milickie spółka akcyjna

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna