Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2020 13:37 Uchwała Nr 2657/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020
25.09.2020 13:34 Uchwała Nr 2656/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
23.09.2020 09:15 Uchwała Nr 2655/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
23.09.2020 09:10 Uchwała Nr 2654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu
23.09.2020 09:08 Uchwała Nr 2653/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Operę Wrocławską we Wrocławiu
23.09.2020 09:07 Uchwała Nr 2651/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Oławie przy ul. 3 Maja 3c, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 1/7 o pow. 0,1695 ha, AM-71, obręb 0003, Oława
23.09.2020 09:06 Uchwała Nr 2650/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krośnicach przy ul. Kwiatowej, oznaczonej geodezyjnie jak dz. nr 506/120, AM-1 obręb 0009 Krośnice - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
23.09.2020 08:56 Uchwała Nr 2649/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krośnicach przy ul. Kwiatowej, oznaczonej geodezyjnie jak dz. nr 506/119, AM-1 obręb 0009 Krośnice - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
23.09.2020 08:55 Uchwała Nr 2648/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zlecenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.09.2020 08:51 Uchwała Nr 2647/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zlecenia Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.09.2020 08:45 Uchwała Nr 2646/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zlecenia Fundacji Heron realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.09.2020 08:43 Uchwała Nr 2645/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zlecenia Sudeckiemu Stowarzyszeniu Ekorozwoju Green Gate realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.09.2020 08:40 Uchwała Nr 2644/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zlecenia Milickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.09.2020 08:38 Uchwała Nr 2643/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Winnice Dolnośląskie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.09.2020 08:33 Uchwała Nr 2642/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Dolnośląskiemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.09.2020 08:27 Uchwała Nr 2641/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 152/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.09.04.00-02-0001/18 o dofinansowanie projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej nr 9 "Włączenie społeczne" Działania nr 9.4 "Wspieranie gospodarki społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
23.09.2020 08:24 Uchwała Nr 2640/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5422/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.09.01.01-02-0049/17 o dofinansowanie projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Osi Priorytetowej nr 9 "Włączenie społeczne", Działania nr 9.1 "Aktywna integracja", Poddziałania 9.1.1 "Aktywna integracja - konkursy horyzontalne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
23.09.2020 08:19 Uchwała Nr 2639/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
25.09.2020 13:38 Uchwała Nr 2638/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy Wrocław realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.09.2020 15:27 Uchwała Nr 2637/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Merkury” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.09.2020 15:26 Uchwała Nr 2636/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.09.2020 15:24 Uchwała Nr 2635/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Szczęśliwych Emerytów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.09.2020 15:23 Uchwała Nr 2634/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1625/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.09.2020 15:21 Uchwała Nr 2633/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy – Mariusza Pelikańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FHU PELIKAN Mariusz Pelikański od negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.05.01-02-0834/20 pn. „COVID-19 Wsparcie firmy FHU PELIKAN Mariusz Pelikański”
22.09.2020 15:19 Uchwała Nr 2632/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AW, nabór nr RPDS.04.02.04-IP.03-02-381/20
22.09.2020 15:14 Uchwała Nr 2631/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani …………………., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ………………………, na działalność Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
22.09.2020 15:09 Uchwała Nr 2630/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani …………………………. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą …………………. na działalność Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
22.09.2020 15:07 Uchwała Nr 2629/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi …………………………… na działalność Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
22.09.2020 15:04 Uchwała Nr 2628/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani …………………………, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą …………………………….., na działalność Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
22.09.2020 15:01 Uchwała Nr 2627/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ……………………….. na działalność Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

1 2 3 4 5 6 następna