Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2020 13:13 Uchwała Nr 2431/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020
04.08.2020 13:10 Uchwała Nr 2430/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
31.07.2020 08:10 Uchwała Nr 2429/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 16 lipca 2020 r.
29.07.2020 15:44 Uchwała Nr 2428/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
29.07.2020 15:43 Uchwała Nr 2427/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za pierwsze półrocze 2020 r.
29.07.2020 15:42 Uchwała Nr 2426/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaworze przy ul. Kuzienniczej - w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego
29.07.2020 15:41 Uchwała Nr 2425/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.09.03.00-02-0023/20 o dofinansowanie projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej nr 9 „Włączenie społeczne” Działania nr 9.3 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
29.07.2020 15:39 Uchwała Nr 2424/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-495-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o zaliczkę dla działania M19 w ramach PROW na lata 2014-2020
29.07.2020 15:38 Uchwała Nr 2423/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-611-358-ARiMR/3/z Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR
29.07.2020 15:37 Uchwała Nr 2422/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. Rozwoju Energetyki Województwa Dolnośląskiego
29.07.2020 15:36 Uchwała Nr 2421/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przekazania dotacji celowej w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020"
29.07.2020 15:35 Uchwała Nr 2420/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 853/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
29.07.2020 15:34 Uchwała Nr 2419/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
29.07.2020 15:31 Uchwała Nr 2418/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.
29.07.2020 15:30 Uchwała Nr 2417/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Górnik Wałbrzych 2010 realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
29.07.2020 15:29 Uchwała Nr 2416/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1625/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
29.07.2020 15:27 Uchwała Nr 2415/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1555/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - nabór horyzontalny Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
29.07.2020 15:26 Uchwała Nr 2414/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1822/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
31.07.2020 08:11 Uchwała Nr 2413/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
29.07.2020 10:38 Uchwała Nr 2410/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1467/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020
29.07.2020 10:36 Uchwała Nr 2409/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 463/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji procesu budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu
29.07.2020 10:35 Uchwała Nr 2408/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2081/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji
28.07.2020 08:50 Uchwała Nr 2407/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
28.07.2020 08:49 Uchwała Nr 2406/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
28.07.2020 08:47 Uchwała Nr 2405/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
28.07.2020 08:44 Uchwała Nr 2404/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
28.07.2020 08:43 Uchwała Nr 2403/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
28.07.2020 08:42 Uchwała Nr 2402/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
28.07.2020 08:40 Uchwała Nr 2401/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2339/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
28.07.2020 08:39 Uchwała Nr 2400/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020

1 2 3 4 5 6 następna