Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2020 13:46 XVI Sesja Porządek obrad
20.02.2020 09:57 XVI/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/101/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa dolnośląskiego
20.02.2020 09:56 XVI/2 Uchwała w sprawie przyznania dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2019/2020
20.02.2020 09:54 XVI/3 Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
20.02.2020 09:53 XVI/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/255/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo
20.02.2020 09:50 XVI/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
20.02.2020 09:49 XVI/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
20.02.2020 09:37 XVI/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/384/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach gminnych i powiatowych
20.02.2020 09:03 XVI/9 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
20.02.2020 08:56 XVI/10 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/901/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie
20.02.2020 08:46 XVI/11 Uchwała w sprawie skargi Powiatu Głogowskiego na uchwałę nr XIII/315/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 330 kategorii dróg wojewódzkich
20.02.2020 08:27 XVI/12 Uchwała w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i innych wojewódzkich osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
20.02.2020 10:56 XVI/16 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu o wprowadzenie do szkół programu zajęć dotyczących zmian klimatu oraz przeciwdziałania ich skutkom
20.02.2020 08:11 XVI/1 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
20.02.2020 08:16 XVI/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
20.02.2020 08:14 XVI/14 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
20.02.2020 08:12 XVI/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/366/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
15.01.2020 08:30 XV/13 Wniosek o zmiane porządku obrad XV Sesji Sejmiku i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie skargi Powiatu Wałbrzyskiego na uchwałę nr XIII/312/19 SWD z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 380) kategorii dróg wojewódzkich.
13.01.2020 15:00 XV/12 Wniosek o zmianę porządku obrad XV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie skargi Powiatu Złotoryjskiego na uchwałę nr XIII/318/19 SWD z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Złotoryja kategorii dróg wojewódzkich
13.01.2020 14:57 XV/11 Wniosek o zmianę porządku obrad XV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie skargi Powiatu Złotoryjskiego na uchwałę nr XIII/314/19 SWD z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 kategorii dróg wojewódzkich
10.01.2020 12:42 XV Sesja Porządek obrad
10.01.2020 12:03 XV/10 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
08.01.2020 09:21 XV/1 Uchwała w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
10.01.2020 08:53 XV/2 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wrocław darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 8a
10.01.2020 08:33 XV/3 Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich
10.01.2020 08:26 XV/4 Uchwała w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach gminnych i powiatowych
10.01.2020 08:15 XV/5 Uchwała w sprawie skargi Zarządu Powiatu Jaworskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 (Jawor – Jenków) kategorii dróg wojewódzkich
10.01.2020 08:07 XV/6 Uchwała w sprawie skargi Zarządu Powiatu Jaworskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Jawor kategorii dróg wojewódzkich
10.01.2020 08:05 XV/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
10.01.2020 07:54 XV/9 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna