Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2020 14:27 XVII/10 Uchwała w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich”
20.04.2020 14:25 XVII/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/761/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
20.04.2020 14:23 XVII/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
20.04.2020 14:22 XVII/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
20.04.2020 14:16 XVII/14 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 380 kategorii dróg wojewódzkich
20.04.2020 14:14 XVII/15 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”
20.04.2020 14:06 XVII/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
20.04.2020 14:04 XVII/21 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
24.04.2020 10:38 XVII/38 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/380/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
21.04.2020 08:47 XVII/22 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
20.04.2020 14:59 XVII/23 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
20.04.2020 14:57 XVII/24 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
20.04.2020 14:55 XVII/25 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
20.04.2020 14:53 XVII/26 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
20.04.2020 14:52 XVII/27 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
20.04.2020 14:48 XVII/28 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
20.04.2020 14:44 XVII/29 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu
20.04.2020 14:43 XVII/30 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
20.04.2020 14:41 XVII/31 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
20.04.2020 14:39 XVII/32 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
20.04.2020 14:13 XVII/33 Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2020 "Rokiem Turystyki Rowerowej"
20.04.2020 14:11 XVII/17 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Dolnośląskiego do władz Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna"
20.04.2020 14:09 XVII/34 Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji upamiętniającej 80 rocznicę ludobójczej eksterminacji dokonanej na polskich oficerach – jeńcach wojennych w kwietniu 1940 roku w ZSRR
20.04.2020 14:08 XVII/35 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przesunięcia terminu wyborów prezydenckich w Polsce
24.04.2020 10:34 XVII/36 Uchwała w sprawie przyznania Michaelowi Kretschmerowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.02.2020 10:34 XVI/1 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
26.02.2020 10:23 Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie punktu w brzmieniu "Informacja Marszałka WD na temat harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO 2014 - 20 na rok 2020 z uwzględnieniem zasadności wskazanej grupy wnioskodawców mogących ubiegać się o środki w ramach osi priorytetowej 3 - gospodarka nieemisyjna, działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.A."
25.02.2020 14:03 XVI/19-21 Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektów uchwał w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
25.02.2020 12:13 XVI/18 Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2020 Rokiem Ignazego Reimanna
26.02.2020 08:15 XVI/17 Wniosek o zmianę porządku obrad XVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2020 "Rokiem Turystyki Rowerowej"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna