Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2020 12:23 XVIII/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
21.05.2020 12:17 XVIII/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
21.05.2020 12:14 XVIII/1 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Dolnośląskiego do władz „Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna”
21.05.2020 12:13 XVIII/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
21.05.2020 12:12 XVIII/12 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
30.04.2020 10:49 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII Sesji SWD projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Dolnośląskiego do władz Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna"
30.04.2020 10:46 XVII/42 Uchwała w sprawie likwidacji lub zmiany zapisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczących tzw. "janosikowego"
30.04.2020 10:45 XVII/41 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przesunięcia wyborów prezydenckich w Polsce
30.04.2020 08:44 XVII/40 Wniosek o zmianę porządku obrad XVII Sesji SWD i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr L/1722/18 SWD z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia jego konsultacji z mieszkańcami
29.04.2020 15:07 Wniosek o zmianę porządku obrad XVII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wycofanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/1772/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami
29.04.2020 14:30 Autopoprawka do XVII/1 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych samorządu województwa dolnośląskiego dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
29.04.2020 07:56 Autopoprawka do XVII/22 Autoporawka ZWD do projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
28.04.2020 14:19 Autopoprawka do XVII/37 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, na realizację działań związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19
28.04.2020 10:16 XVII/39 Wniosek o zmianę porządku obrad XVII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego wdzięczność wszystkim walczącym z pandemią Covid-19
27.04.2020 14:02 Autopoprawka do XVII/14 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 380 kategorii dróg wojewódzkich
24.04.2020 13:55 Autopoprawki do XVII/20 i XVII/21 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego i zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
24.04.2020 13:36 XVII Sesja Porządek obrad
24.04.2020 11:03 Autopoprawki do XVII/20 i XVII/21 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego i zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
21.04.2020 09:45 XVII/8 Pierwsze czytanie uchwały w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
24.04.2020 10:33 XVII/37 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, na realizację działań związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19
20.04.2020 14:35 XVII/6 Uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Wspólnego Oświadczenia o współpracy regionalnej między Województwem Dolnośląskim a Wolnym Państwem Saksonia
21.04.2020 09:43 XVII/1 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych samorządu województwa dolnośląskiego dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
21.04.2020 09:40 XVII/2 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Partnerom w projekcie pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”
20.04.2020 14:17 XVII/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr L/1772/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami
21.04.2020 08:55 XVII/3 Uchwała w sprawie połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy
21.04.2020 08:53 XVII/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/951/13 w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
20.04.2020 14:36 XVII/5 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Gminie Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 r.
20.04.2020 14:33 XVII/7 Uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim oraz rejonizacji tych upraw w 2020 r.
20.04.2020 14:32 XVII/16 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
20.04.2020 14:28 XVII/9 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Bogatynia realizacji zadania pn.: „Utrzymanie odcinków dróg wojewódzkich nr 352 w km od 26+866 do km 35+388 i 354 w km od 8+319 do km 9+274” oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Bogatynia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna