Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2020 10:22 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXI Sesji SWD projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Dolnośląskiego do władz Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna"
16.07.2020 10:17 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXI Sesji SWD projektu uchwały w sprawie przyznania OSP Grupie Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka” Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.07.2020 15:29 XXI/22 Wniosek o zmianę porządku obrad XXI Sesji SWD i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego
13.07.2020 15:24 XXI/21 Wniosek o zmianę porządku obrad XXI Sesji SWD i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie scalenia wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez przejęcie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu i zmiany jego nazwy na Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
10.07.2020 12:23 XXI Sesja Porządek obrad
10.07.2020 10:18 XXI/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/413/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Wspólnego Oświadczenia o współpracy regionalnej między Województwem Dolnośląskim a Wolnym Państwem Saksonia
10.07.2020 10:12 XXI/14 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
10.07.2020 10:10 XXI/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
10.07.2020 10:06 XXI/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
10.07.2020 10:03 XXI/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/384/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach gminnych i powiatowych
10.07.2020 09:59 XXI/15 Uchwała w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych
10.07.2020 09:56 XXI/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/421/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
10.07.2020 09:53 XXI/17 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Dolnośląskiego do władz Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”
10.07.2020 09:52 XXI/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
10.07.2020 09:21 XXI/12 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
10.07.2020 09:15 XXI/1 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
10.07.2020 09:11 XXI/2 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
10.07.2020 09:06 XXI/3 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.07.2020 09:04 XXI/4 Uchwała w sprawie przyznania Franciszce Liberze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2020 08:58 XXI/5 Uchwała w sprawie przyznania OSP Grupie Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka” Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2020 08:56 XXI/6 Uchwała w sprawie przyznania Zespołowi „Nad Kwisą” Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2020 08:55 XXI/7 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Janeczko Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2020 08:54 XXI/8 Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Pieszczochowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2020 08:52 XXI/9 Uchwała w sprawie przyznania Irenie Cieślak Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
10.07.2020 08:50 XXI/10 Uchwała w sprawie przyznania Danucie Ryl Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.06.2020 11:55 XX Sesja Porządek obrad
19.06.2020 10:06 XX/11 Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
19.06.2020 10:02 XX/1 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019
19.06.2020 10:00 XX/2 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego
19.06.2020 09:55 XX/3 Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego za wykonanie budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019

1 2 3 4 5 6 następna