Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2019 08:42 IX/241/19 Uchwała w sprawie przyznania Ewelinie Martynie-Dybek Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.06.2019 08:41 IX/240/19 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Osypiukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
26.06.2019 08:40 IX/239/19 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ................................................. na zaniedbanie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w zakresie stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Węgry
26.06.2019 08:38 IX/238/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LII/1868/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
26.06.2019 08:37 IX/237/19 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej
26.06.2019 08:36 IX/236/19 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 40. rocznicy pierwszej wizyty Jana Pawła II w ojczyźnie
26.06.2019 08:35 IX/235/19 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
26.06.2019 08:34 IX/234/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
26.06.2019 08:33 IX/233/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
26.06.2019 08:32 IX/232/19 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2019 roku
26.06.2019 08:31 IX/231/19 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy
26.06.2019 08:30 IX/230/19 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Głogów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Piłsudskiego"
26.06.2019 08:28 IX/229/19 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Głogów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego"
26.06.2019 08:18 IX/228/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
26.06.2019 08:17 IX/227/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
26.06.2019 08:16 IX/226/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
26.06.2019 08:14 IX/225/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
26.06.2019 08:12 IX/224/19 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
26.06.2019 08:11 IX/223/19 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Piechowice realizacji zadania drogowego pn. „Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 366”
26.06.2019 08:10 IX/222/19 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu
26.06.2019 08:08 IX/221/19 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
26.06.2019 08:06 IX/220/19 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
26.06.2019 08:05 IX/219/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1423/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie "Czas na zawodowców"
26.06.2019 08:03 IX/218/19 Uchwała w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia i włączenia jej do Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
26.06.2019 08:01 IX/217/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/105/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu
26.06.2019 07:59 IX/216/19 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019”
26.06.2019 07:56 IX/215/19 Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego za wykonanie budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018
26.06.2019 07:56 IX/214/19 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego
26.06.2019 07:50 IX/213/19 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018
29.05.2019 11:37 VIII/212/19 Uchwała w sprawie przyznania Towarzystwu Miłośników Dzierżoniowa Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna