Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2019 12:13 X/9 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/896/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie „Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim”
05.09.2019 11:58 X/10 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pana ............................................. do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
05.09.2019 11:57 X/11 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ogłoszenia klimatycznego stanu wyjątkowego w Polsce oraz podjęcia kompleksowych działań przeciw globalnemu kryzysowi klimatycznemu
05.09.2019 11:56 X/42 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
05.09.2019 11:00 X/43 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
05.09.2019 14:17 X/44 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
19.06.2019 12:47 IX/29 Uchwała w sprawie przyznania Ewelinie Martynie-Dybek Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.06.2019 12:43 IX/27 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Osypiukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.06.2019 10:44 IX/28 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ............................................. na zaniedbanie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w zakresie stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Węgry
19.06.2019 08:31 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
19.06.2019 08:29 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
13.06.2019 13:24 IX/26 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IX Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
18.06.2019 13:07 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia i włączenia jej do Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
18.06.2019 08:56 Autopoprawki ZWD do projektu uchwały SWD w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz do projektu uchwały SWD w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
13.06.2019 12:31 IX Sesja Porządek obrad
13.06.2019 10:08 IX/1 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018
13.06.2019 10:06 IX/2 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego
13.06.2019 10:02 IX/3 Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego za wykonanie budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018
13.06.2019 11:33 IX/22 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019”
13.06.2019 08:52 IX/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/105/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu
13.06.2019 08:35 IX/7 Uchwała w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia i włączenia jej do Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
13.06.2019 08:43 IX/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1423/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie "Czas na zawodowców"
13.06.2019 08:28 IX/8 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
13.06.2019 08:26 IX/9 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
13.06.2019 12:05 IX/25 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu
13.06.2019 08:25 IX/10 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Piechowice realizacji zadania drogowego pn. „Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 366”
13.06.2019 08:12 IX/11 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
13.06.2019 08:08 IX/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
13.06.2019 08:05 IX/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
13.06.2019 08:02 IX/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna