Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2019 14:51 Autopoprawka ZWD do projektów uchwał: w sprawie zmiany uchwały nr III/25 SWD z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
22.10.2019 12:27 XII/15 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy rzeczowej Gminie Wrocław, w formie rekonstrukcji strefy wejścia do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu w części należącej do Gminy Wrocław
22.10.2019 10:50 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/127/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
21.10.2019 14:11 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmiany uchwał: nr III/25 SWD z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
21.10.2019 13:52 XII/14 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XII Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5, a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy".
18.10.2019 11:49 XII Sesja Porządek obrad
18.10.2019 11:27 XII/1 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie szkół wchodzących w skład Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
18.10.2019 11:26 XII/2 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 r.
18.10.2019 11:21 XII/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1019/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Złotoryi
17.10.2019 13:40 XII/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
18.10.2019 11:18 XII/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
18.10.2019 11:11 XII/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/127/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
18.10.2019 11:09 XII/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/761/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
18.10.2019 10:16 XII/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
18.10.2019 10:11 XII/9 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
18.10.2019 10:04 XII/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
18.10.2019 10:02 XII/11 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pana …………………………………. do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
18.10.2019 10:00 XII/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
18.10.2019 09:57 XII/13 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
11.09.2019 11:32 Wniosek nr 2 o zmianę porządku obrad X Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
11.09.2019 11:19 Wniosek o zmianę porządku obrad X Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
06.09.2019 11:48 X Sesja Porządek obrad
05.09.2019 17:43 X/38 Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO Zofii Telidze-Mertens
05.09.2019 17:42 X/39 Uchwała w sprawie przyznania Arturowi Wróblowi Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2019
05.09.2019 17:39 X/40 Uchwała w sprawie przyznania Mariuszowi Kędzierskiemu Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2019
05.09.2019 17:35 X/41 Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu „Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne” Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2019
05.09.2019 17:34 X/36 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Dolnośląskie udziałów spółki Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz określenia trybu zbycia udziałów
05.09.2019 17:22 X/1 Uchwała w sprawie nadania statutu Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
05.09.2019 17:20 X/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/127/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
05.09.2019 17:09 X/13 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą "Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna