Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2010 10:07 Uchwała Nr 5152/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na zbycie środka trwałego Dolnośląskiego Centrum Onkologii ul. Hirszfelda 12 we Wrocławiu
15.11.2010 10:05 Uchwała Nr 5151/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia w całości Operacji I Stopnia polegających na wsparciu przez Dolnośląski Fundusz Powierniczy Pośredników Finansowych, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną w ramach konkursu numer 1.1/2010/DFP na wybór Pośredników Finansowych w ramach wsparcia z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego – Produkt Finansowy „Reporęczenie dla Funduszu Poręczeniowego” skierowanego do funduszy...
15.11.2010 10:03 Uchwała Nr 5150/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 743/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (z późn. zm.)
15.11.2010 10:01 Uchwała Nr 5149/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3806/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Wsparcie prac Komitetu Monitorującego RPO WD w 2010 r.” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
15.11.2010 10:00 Uchwała Nr 5148/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4846/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4610/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (wersja nr 6.0)”
15.11.2010 09:59 Uchwała Nr 5147/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną” w ramach Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” Schemat: 1.1 E – „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz wyboru projektów do dofinansowania
15.11.2010 09:58 Uchwała Nr 5146/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli na rok 2011 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
17.11.2010 12:22 Uchwała Nr 5145/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie spółce Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna autobusu szynowego, będącego własnością Województwa Dolnośląskiego
17.11.2010 12:21 Uchwała Nr 5144/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
17.11.2010 12:20 Uchwała Nr 5143/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
17.11.2010 12:16 Uchwała Nr 5142/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna
12.11.2010 08:12 Uchwała Nr 5141/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
03.11.2010 14:24 Uchwała Nr 5140/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 4338/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jako instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) oraz Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu...
03.11.2010 14:22 Uchwała Nr 5139/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego...
03.11.2010 14:21 Uchwała Nr 5138/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
03.11.2010 14:20 Uchwała Nr 5137/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia III Dolnośląskiej edycji konkursu dla dzieci i młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”
03.11.2010 14:18 Uchwała Nr 5136/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie odmowy Kamilowi Kołodziej umorzenia odsetek przysługujących Terenowemu Funduszowi Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu nieterminowego uiszczenia na konto Funduszu jednorazowej należności i opłat rocznych za lata 2005 – 2010
03.11.2010 14:17 Uchwała Nr 5135/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Książki Procedur KP-006/v.4/z Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" oraz Książki Procedur KP-001/v.6/z Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi", 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" - dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313...
03.11.2010 14:14 Uchwała Nr 5134/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
03.11.2010 14:00 Uchwała Nr 5133/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz, w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
03.11.2010 13:58 Uchwała Nr 5132/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie otwartym nr I/9.4/A/10 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
03.11.2010 13:56 Uchwała Nr 5131/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następującego zadania: „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi krajowej Nr 5 w km 333+777 k/m Małuszyn, ciek Włóknica, JNI 16240014”, w gminie Trzebnica
03.11.2010 13:52 Uchwała Nr 5130/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie:  uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Jaworzyna Śląska, gminy Borów, miasta Lubina;  uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: miasta Piechowice, gminy Brzeg Dolny;  uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród;  wniosków do projektów...
03.11.2010 13:49 Uchwała Nr 5129/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uczestnictwa w ramach projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy”
03.11.2010 13:48 Uchwała Nr 5128/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 4155/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w ramach projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy”
03.11.2010 13:46 Uchwała Nr 5127/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Jutrosińskiej nr 17-23, 25, 27 na rzecz ich najemców
03.11.2010 13:43 Uchwała Nr 5126/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę powierzchni w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
03.11.2010 13:42 Uchwała Nr 5125/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na wynajem pomieszczeń SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
03.11.2010 13:39 Uchwała Nr 5124/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę powierzchni Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
03.11.2010 13:38 Uchwała Nr 5123/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę pomieszczeń dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna