Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2010 13:04 Uchwała Nr 5182/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na wynajem pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
17.11.2010 13:03 Uchwała Nr 5181/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na wynajem zbędnych pomieszczeń Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
24.11.2010 09:06 Uchwała Nr 5180/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wstrzymania stypendium sportowego zawodnikom
17.11.2010 13:02 Uchwała Nr 5179/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2011, realizowanych przez organizacje pozarządowe
24.11.2010 09:27 Uchwała Nr 5178/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych będących na wyposażeniu Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
17.11.2010 12:59 Uchwała Nr 5177/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na zbycie środka trwałego Dolnośląskiego Centrum Onkologii ul. Hirszfelda 12 we Wrocławiu
17.11.2010 12:22 Uchwała Nr 5176/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składu Panelu Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w zakresie innowacyjności w ramach Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” Schemat: 1.1.A.1 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla...
15.11.2010 10:11 Uchwała Nr 5175/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2011
25.11.2010 14:11 Uchwała Nr 5174/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4403/III/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego
25.11.2010 14:09 Uchwała Nr 5173/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Stawy Milickie” spółka akcyjna
25.11.2010 14:08 Uchwała Nr 5172/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki „Stawy Milickie” spółka akcyjna
25.11.2010 14:07 Uchwała Nr 5171/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Stawy Milickie” spółka akcyjna
25.11.2010 14:00 Uchwała Nr 5170/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie spółce Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna autobusu szynowego, będącego własnością Województwa Dolnośląskiego
16.11.2010 13:01 Uchwała Nr 5169/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2010
16.11.2010 13:01 Uchwała Nr 5168/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
15.11.2010 10:25 Uchwała Nr 5167/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy X Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
15.11.2010 10:23 Uchwała Nr 5166/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniającej uchwałę nr 4207/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, jako instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu systemowego pt. „Projekt systemowy DOPS ...
15.11.2010 10:22 Uchwała Nr 5165/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10 po procedurze odwoławczej” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
15.11.2010 10:21 Uchwała Nr 5164/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka
15.11.2010 10:20 Uchwała Nr 5163/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3319/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się przyznane z limitu na rok 2009 środki z Funduszu Kolejowego
24.11.2010 08:57 Uchwała Nr 5162/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
15.11.2010 10:17 Uchwała Nr 5161/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu dla II rundy konkursu otwartego nr II/8.2.1/C/10 w ramach Priorytetu VIII Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
16.11.2010 12:58 Uchwała Nr 5160/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań:  „Rozbudowa ul. Damrota we Wrocławiu”; „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”
16.11.2010 12:54 Uchwała Nr 5159/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Jelcz-Laskowice, gminy Złoty Stok, gminy Ziębice, miasta Dzierżoniów;  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko;  uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko; wniosków do projektu ...
15.11.2010 10:14 Uchwała Nr 5158/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4403/III/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego
15.11.2010 10:11 Uchwała Nr 5157/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów
15.11.2010 10:10 Uchwała Nr 5156/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów przetargów na sprzedaż zbędnych środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
18.11.2010 10:03 Uchwała Nr 5155/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nabycia na rzecz Województwa Dolnośląskiego dodatkowych powierzchni biurowych w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 15/17
15.11.2010 10:09 Uchwała Nr 5154/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
15.11.2010 10:08 Uchwała Nr 5153/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna