Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2010 14:59 Uchwała Nr 5212/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorstwa ELICA GROUP POLSKA Sp. z o.o. o włączenie do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” terenu położonego w mieście Jelcz-Laskowice
25.11.2010 14:57 Uchwała Nr 5211/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
25.11.2010 14:55 Uchwała Nr 5210/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż wózków aluminiowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
25.11.2010 14:53 Uchwała Nr 5209/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody Kolegium Nauczycielskiemu im. Grzegorza Piramowicza z siedzibą we Wrocławiu na likwidację budynku garażowego położonego we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej
25.11.2010 14:51 Uchwała Nr 5208/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 1
25.11.2010 14:48 Uchwała Nr 5207/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu turystyki w 2011 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe
25.11.2010 14:46 Uchwała Nr 5206/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
25.11.2010 14:45 Uchwała Nr 5205/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na rok 2011
25.11.2010 14:44 Uchwała Nr 5204/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na rok 2011
25.11.2010 14:43 Uchwała Nr 5203/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu na zbycie mienia ruchomego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego ul. Iwaszkiewicza 5 w Legnicy
25.11.2010 14:42 Uchwała Nr 5202/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji podmiotowej Dziennemu Ośrodkowi Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, dla którego organem założycielskim jest Województwo Dolnośląskie
25.11.2010 14:40 Uchwała Nr 5201/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany wartości wskaźnika rezultatu projektu pn. „Organizacja wybranych wydarzeń kulturalnych w ramach 10–tej – jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ERA NOWE HORYZONTY (MFF ENH) we Wrocławiu” (projekt nr RPDS.06.04.00-02-088/09) w ramach Działania 6.4 Turystyka kulturowa VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultu
25.11.2010 14:39 Uchwała Nr 5200/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany wartości wskaźnika produktu projektu pn. „e-Urząd Wisznia Mała” (projekt nr RPDS.02.02.00-02-065/09) w ramach Działania nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” w Priorytecie nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
25.11.2010 14:38 Uchwała Nr 5199/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3198/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007
25.11.2010 14:37 Uchwała Nr 5198/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3192/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
25.11.2010 14:36 Uchwała Nr 5197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3815/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2010 roku” w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
25.11.2010 14:35 Uchwała Nr 5196/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 728/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2007 roku w sprawie przyjęcia projektu „Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD)” i przekazania ich do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WD
25.11.2010 14:33 Uchwała Nr 5195/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, Schemat 1.1.C Dotacje inwestycyjne dla p
25.11.2010 14:32 Uchwała Nr 5194/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną” w ramach Działania 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu” Schemat: 1.2 D „Dotacje na doradztwo i inwestycje dla Instytucji Otoczenia Biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz wyboru projektów do dofinansowania
25.11.2010 14:31 Uchwała Nr 5193/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wyboru propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie systemowym z Działania 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej”, Priorytet 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) w ramach naboru nr 15/S/8.1/2010
29.11.2010 09:41 Uchwała Nr 5192/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wyboru propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie systemowym do Działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego", Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku ("Społeczeństwo informacyjne") w ramach naboru nr 14/S/2.1/2010 „Sieci telekomunikacyjne"
25.11.2010 14:29 Uchwała Nr 5191/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4820/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 4.1 Gospodarka odpadami w Priorytecie IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologicz
02.12.2010 09:30 Uchwała Nr 5190/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie spółce Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna autobusu szynowego, będącego własnością Województwa Dolnośląskiego
25.11.2010 14:13 Uchwała Nr 5189/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania przez Województwo Dolnośląskie Członka Rady Nadzorczej spółki Park Przemysłowy w Wałbrzychu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
25.11.2010 09:16 Uchwała Nr 5188/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2010
25.11.2010 09:15 Uchwała Nr 5187/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
17.11.2010 13:07 Uchwała Nr 5186/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/A/10 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego ...
17.11.2010 13:06 Uchwała Nr 5185/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3399/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Projektu Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2010-2011
17.11.2010 13:05 Uchwała Nr 5184/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody ODRZE-FILM we Wrocławiu na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności kompleksu budynków posadowionych na tym gruncie, położonym w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego
17.11.2010 13:05 Uchwała Nr 5183/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników mienia ruchomego na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy we Wrocławiu

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna