Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2010 09:52 Uchwała Nr 5242/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
02.12.2010 09:50 Uchwała Nr 5241/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 r.
02.12.2010 09:49 Uchwała Nr 5240/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Opery Wrocławskiej za 2010 rok
02.12.2010 12:23 Uchwała Nr 5239/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Odra – Film we Wrocławiu za 2010 rok
02.12.2010 12:14 Uchwała Nr 5238/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Teatru Polskiego we Wrocławiu za 2010 rok
02.12.2010 09:48 Uchwała Nr 5237/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru podmiotów uprawnionych do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez wojewódzkie osoby prawne, dla których Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest organem zatwierdzającym
02.12.2010 09:44 Uchwała Nr 5236/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3663/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w okresie 2010 – 2012
02.12.2010 09:43 Uchwała Nr 5235/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3814/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne DIP w 2010 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
02.12.2010 09:42 Uchwała Nr 5234/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3809/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Obsługa prawna DIP w 2010 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
02.12.2010 09:41 Uchwała Nr 5233/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3807/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu pn. „Koszty wdrażania części Priorytetu 1 RPO WD w 2010 r." w ramach Priorytetu 10 „Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
02.12.2010 09:40 Uchwała Nr 5232/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienia RPO WD)
02.12.2010 09:39 Uchwała Nr 5231/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 544/III/07 z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie określenia maksymalnego poziomu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD)
02.12.2010 09:38 Uchwała Nr 5230/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego" w ramach Działania nr 2.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne")" w Priorytecie nr 2 „Rozwój usług elektronicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
02.12.2010 09:37 Uchwała Nr 5229/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 5.2 „Dystrybucja energii elektrycznej i gazu" w Priorytecie V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) konkurs nr 41/K/5.2/2010)
02.12.2010 09:35 Uchwała Nr 5228/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru projektów w trybie systemowym do dofinansowania w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa w Priorytecie III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) (nabór nr 12/S/3.1/2010)
05.04.2011 13:52 Uchwała Nr 5227/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5075/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
29.11.2010 09:32 Uchwała Nr 5226/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2010
29.11.2010 09:31 Uchwała Nr 5225/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
29.11.2010 09:29 Uchwała Nr 5224/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego...
29.11.2010 09:28 Uchwała Nr 5223/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 po procedurze odwoławczej" w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
29.11.2010 09:27 Uchwała Nr 5222/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie spółce Przewozy Regionalne Spółka z o.o. autobusu szynowego, będącego własnością Województwa Dolnośląskiego
29.11.2010 09:26 Uchwała Nr 5221/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pełnomocnictwa do podpisywania załączników do Porozumienia o realizacji zadania Nr DOL/40
29.11.2010 09:24 Uchwała Nr 5220/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Komunikacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na rok 2011 sporządzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
29.11.2010 09:23 Uchwała Nr 5219/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Książek Procedur KP-611-195-ARiMR/3/z „Obsługa wniosku o płatność dla działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW 2007- 2013” oraz KP- 611-210- ARiMR/3/z „Obsługa wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów” stosowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego dla działań delegowan
29.11.2010 09:22 Uchwała Nr 5218/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Instytucji Pośredniczącej na 2010 rok
29.11.2010 09:21 Uchwała Nr 5217/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu dla konkursu zamkniętego nr III/8.2.1/B/10 w ramach Priorytetu VIII Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
29.11.2010 09:19 Uchwała Nr 5216/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu dla konkursu zamkniętego nr I/VIII/INN/10 w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
29.11.2010 09:16 Uchwała Nr 5215/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie opinii do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla następujących zadań: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 36, ul. Rawicka, w miejscowości Wąsosz / Podmieście, II etap od km 61+990 do km 63+127”; „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS wraz z przebudową torowiska w ul. Glinianej i Borowskiej od...
25.11.2010 15:02 Uchwała Nr 5214/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Góra, gminy Prusice, gminy Męcinka; uzgodnienia projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Gromadka, gminy Oborniki Śląskie; uzgodnienia projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Męcinka, gminy Stara Kamienica,
25.11.2010 15:00 Uchwała Nr 5213/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie: uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Lewin Kłodzki, miasta Legnicy, miasta Oława, gminy Dzierżoniów; uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Kąty Wrocławskie, miasta i gminy Góra, miasta Kudowy Zdroju; wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: gminy Paszo

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna